2020Avr
2

Audyt prawny we FrancjiDlaczego audyt prawny we Francji jest ważny?

W ramach rozwoju działalności polskich przedsiębiorstw na rynkach zachodniej Europy, coraz częściej spotyka się przypadki przejęcia spółek francuskich przez polski kapitał. Jako, że Nasza Kancelaria ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu związanych z takimi przejęciami audytów prawnych, postanowiliśmy przybliżyć Państwu tą instytucję.

Celem audytu prawnego (określanego we Francji mianem « audit juridique« ) jest zbadanie reguł na jakich funkcjonuje przejmowane przedsiębiorstwo. Jednak również jest nim wskazanie oraz analiza ustawodawstwa znajdującego zastosowanie do jego działalności.

Należy przy tym podkreślić, że audyt prawny nie ogranicza się wyłącznie do dziedziny połączeń spółek.

Często zdarza się bowiem, i co więcej jest stanowczo zalecane, przeprowadzenie audytu przed nawiązaniem poważnych relacji handlowych z francuskim partnerem. Tego rodzaju antycypowanie ogranicza ryzyko „niemiłych rozczarowań” już po zaangażowaniu znacznych środków finansowych w określone przedsięwzięcie.

Zakres przeprowadzanego audytu zależy oczywiście od potrzeb Klienta, jego planów i zamierzonego celu. Niemniej jednak można wskazać na kilka elementów, stanowiących najczęściej przedmiot badań audytorów. I tak są to kolejno:

  • działalność badanego przedsiębiorstwa oraz dotyczące je ustawodawstwo
  • akcjonariat/wspólnicy, organy dyrekcji i kontroli
  • środki eksploatacji: przedsiębiorstwo handlowe, nieruchomości i najem lokali użytkowych, prawa własności intelektualnej i przemysłowej
  • umowy handlowe
  • udzielone gwarancje i poręczenia, ustanowione hipoteki
  • stosunki z bankami, zaciągnięte zobowiązania pozabilansowe, stan zadłużenia
  • toczące się spory sądowe, zawarte ugody

Ponadto bardzo często audyt obejmuje również kwestie z zakresu prawa pracy oraz prawa fiskalnego.

Co istotne, aby audyt prawny mógł spełnić dla Klienta swoją rolę, powinien on być każdorazowo zlecony specjalistom znającym przepisy oraz praktykę kraju, w którym audyt jest przeprowadzany. Jedynie dla przykładu można wskazać, że najem lokali użytkowych jest we Francji instytucją kluczową z punktu widzenia porwadzenia działalności gospodarczej. Natomiast w żadnej mierze nie znajduje swojego odpowiednika w ustawodawstwie polskim.

Mając na uwadze kompleksowość działań składających się na audyt prawny, Nasza Kancelaria korzysta również z usług stale z Nami współpracujących zewnętrznych ekspertów w zakresie aspektów finansowo-księgowych, konsultingowych, informatycznych, itp.