2015Avr
2

Bezpieczeństwo w pracy we FrancjiBezpieczeństwo pracy – zobowiązanie pracodawcy

Bezpieczeństwo pracy jest jedną z ważniejszych kwestii, na jakie powinien zwrócić uwagę pracodawca planujący oddelegować swoich pracowników do Francji.

Tak polski, jak i francuski kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony życia i zdrowia swoich pracowników. Powinien on dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to tzw. zobowiązanie rezultatu, co ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności pracodawcy. Tym samym pracodawca « rozliczany » jest z osiągnięcia określonego celu, a w razie niezapewnienia bezpieczeństwa pracownikom będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Zobowiązanie do zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom obejmuje konieczność identyfikacji zagrożeń oraz wdrożenie planu ich zapobiegania w następujących obszarach:

  • Zagrożenia występujące w środowisku pracy
  • Ograniczenia i niebezpieczeństwa związane ze stanowiskiem pracy
  • Skutki organizacji pracy
  • Zdrowie pracowników
  • Relacje pracownicze

Zidentyfikowane zagrożenia powinny zostać zebrane w jeden dokument, który udostępniony będzie także pracownikom. Posiadanie takiego dokumentu jest obowiązkowe, a jego brak karany grzywną. Odgrywa on też ważną rolę dowodową w razie spraw sądowych.

Skutki nieprzestrzegania zasad bhp

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy może mieć poważne konsekwencje dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, gdyż Inspektor Pracy ma prawo zastosować środki niezbędne do usunięcia niebezpieczeństwa dla pracowników. Tytułem przykładu, w razie stwierdzenia na budowie braku zabezpieczeń przeciwko upadkom z wysokości, zasypaniem, czy niepodjęcia wymaganych środków ostrożności przy pracy z azbestem, Inspektor Pracy może czasowo wstrzymać część pracy na budowie. Co więcej, może także skierować wniosek do sądu o zastosowanie innych środków, w tym o unieruchomienie i zajęcie maszyn.

Poza tym pracodawcy grożą różne sankcje. Nie tylko cywilne, ale także sankcje karne, głównie grzywny, i to niezależnie od tego, czy jest on osobą fizyczną czy prawną.

Warto zwrócić uwagę na specyficzną odpowiedzialność „szefa przedsiębiorstwa”. W prawie francuskim odpowiedzialność karna za czyny związane z bezpieczeństwem pracy ponoszona jest przez „szefa przedsiębiorstwa”, którym zazwyczaj jest, w przypadku osób fizycznych – ta osoba, natomiast w przypadku osób prawnych – członkowie zarządu. Osoby te ponoszą odpowiedzialność, jeśli można przypisać im winę (tzw. faute personnelle). Mogą one delegować część zadań na inne osoby w przedsiębiorstwie. Dzieje się to często w odniesieniu do obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. W przypadku skutecznego delegowania to osoba, na którą oddelegowano obowiązki będzie ponosiła odpowiedzialność karną za ich naruszenie.