2015Lip
2

Ubezpieczyciel w postępowaniu sądowym we Francji

Ubezpieczyciel w postępowaniu sądowym we Francji w sprawach o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych, jak i dobrowolnych) często odgrywa aktywną rolę. Występuje bowiem obok lub nawet w miejscu osoby ubezpieczonej. Jego obecność w procesie między poszkodowanym a ubezpieczonym – sprawcą szkody, może wynikać z woli jednej ze stron, bądź z…

2011Paź
4

Umowa ubezpieczenia we Francji

Kodeks ubezpieczeń  z 16 lipca 1976 r. jest głównym źródłem francuskiego prawa ubezpieczeń. Część ustawowa składa się z pięciu ksiąg, z których pierwsze dwie poświęcone są odpowiednio umowie ubezpieczenia oraz ubezpieczeniom obowiązkowym. Oprócz tego kodeksu także inne teksty, w szczególności kodeks cywilny, znajdują zastosowanie do umowy ubezpieczenia. W prawie europejskim kilka dyrektyw zostało poświęconych ubezpieczeniom….

2011Paź
3

Ubezpieczenia w transporcie we Francji

Ubezpieczenia w branży transportowej objemują dwie główne dziedziny: ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika (I) oraz ubezpieczenie mienia w transporcie (II). Pierwsze z nich jest bezpośrednio związane z odpowiedzialnością przewoźnika, w związku z czym ma ograniczone zastosowanie. Nie obejmuje ono tych zdarzeń, które zaistniały niezależnie od niego. Ponadto, nawet jeśli odpowiedzialność cywilna przewoźnika zostanie ustalona, ubezpieczenie rzadko pokrywa całość…

2011Paź
3

Ubezpieczenie w budownictwie we Francji

Budowy objęte obowiązkiem ubezpieczenia Każda budowa pociąga za sobą ryzyko powstania szkód bądź materialnych (uszkodzenie wznoszonego obiektu budowlanego lub sąsiednich obiektów budowlanych), bądź niematerialnych (niemożność korzystania z obiektu budowlanego). W konsekwencji, różne podmioty mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Kluczowym momentem jest odbiór obiektu budowlanego, gdyż zasady odpowiedzialności są odmienne w zależności od tego, czy szkoda…