2019Sep
14

Francuski kodeks pracy (wyciąg)

Poniżej przedstawiamy tłumaczenie najważniejszych, z punktu widzenia polskiego pracodawcy, fragmentów francuskiego kodeksu pracy. UWAGA ! 1 sierpnia 2020 r. zmienią się zasady delegowania pracowników w ramach Unii Europejskiej. Zmienią się również odpowiednie przepisy francuskiego kodeksu pracy. Do czasu aktualizacji poniższego tłumaczenia przedstawiamy podstawowe zmiany w zakresie delegowania pracowników z Polski do Francji: pracodawcy będą zobowiązani…

2019Mai
10

Przekwalifikowanie na umowę o pracę we Francji

Samozatrudnienie, czyli prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej bez zatrudniania pracowników nie jest co prawda we Francji zabronione. Jest to jednak forma działalności zdecydowanie mniej popularna i obwarowana większymi wymogami niż tak zwane „śmieciówki” w Polsce. Dlatego też zarówno polscy przedsiębiorcy świadcząc w ten sposób usługi na terenie Francji jak i ich zleceniodawcy powinni zwrócić szczególną uwagę…

2017Oct
10

Reforma prawa pracy we Francji

W piątek 22 września 2017 r. prezydent Emmanuel Macron podpisał 5 dekretów nowelizujących francuski kodeks pracy. W porównaniu z zeszłoroczną reformą, tzw. ustawą El Khormi, tym razem wszystko odbyło się szybko i przy relatywnie małej liczbie protestów, biorąc pod uwagę strajkowe tradycje Francuzów. Ideą tej reformy jest zbliżenie francuskiego prawa pracy do modelu skandynawskiego. Oferuje on…

2017Mai
4

Klauzula Moliera nielegalna, a co z delegowaniem? Okaże się już w niedzielę

Na budowie jednak bez francuskiego Francuski rząd oficjalnie uznał klauzulę Moliera (clause Molière) za nielegalną. Przypomnijmy, clause Molière to narzędzie wprowadzone przez kilka francuskich samorządów lokalnych. W rzeczy samej nakłada na pracowników pracujących na francuskich budowach finansowanych ze środków publicznych obowiązek posługiwania się językiem francuskim. W przeciwnym razie pracodawca powinien na własny koszt zapewnić na budowie usługi…

2017Juin
7

Nowy obowiązek dla kierowców: zaświadczenie A1

Posiadanie zaświadczenia A1 w miejscu pracy 1. Nowy obowiązek dla polskiego pracodawcy W dniu 1 kwietnia 2017 r., ustawodawca nałożył nowy obowiązek na pracodawców oddelegowujących pracowników na teren Francji. Mianowicie dotyczy on posiadania dokumentu, który udowodni przynależność pracownika do systemu ubezpieczenia społecznego (art. L. 114-15-1 Kodeksu zabezpieczenia społecznego). Pracownik powinien posiadać zaświadczenie A1 w swoim…

2017Jan
6

Płaca minimalna (SMIC) we Francji od 01.01.2017 r.

SMIC we Francji od 01.01.2017 r. : 9,76 € / godz. Od dnia 1 stycznia 2017 r. obowiązuje nowa stawka minimalnego wynagrodzenia we Francji (tzw. SMIC) w wysokości 9,76 euro za godzinę. Ci spośród  Państwa, którzy do tej pory, zgodnie z przepisami obowiązującymi w 2016 r., wypłacali kierowcom niższą stawkę godzinową za pracę we Francji,…

2016Nov
7

Nieuczciwa konkurencja w transporcie drogowym na celowniku Francji

Francuski rząd lobbuje w Strasburgu za zmianą przepisów dotyczących delegowania pracowników Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15. Francuska minister pracy Myriam El Khomri oraz Alain Vidal, sekretarz stanu odpowiadający za transport spotkali się w Strasburgu…

2017Juin
10

40 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji

Francja: coraz odważniejsze przepisy w kwestii oddelegowania pracowników Francja nie rzuca słów na wiatr – zgodnie ze wcześniejszą obietnicą, wprowadza opłatę w wysokości 40 euro, którą można przyrównać do podatku od pracowników oddelegowanych. 1. Nowy obowiązek dla pracodawców oddelegowujących pracowników do Francji Opłata od pracowników delegowanych została przewidziana już w ustawie „el Khomri” z 8…

2016Sep
7

Francja opodatkowuje delegowanie pracowników !

50 euro od każdego pracownika oddelegowanego do Francji Od 1 stycznia 2017 r. deklaracje oddelegowania kierowców do pracy we Francji wprowadzone tzw. ustawą Macron składane będą drogą elektroniczną. Rozwiązanie to przewidziane zostało w samej ustawie, jednakże aż do końca lipca nie było przepisów wykonawczych. Rozporządzenie zostało wydane dopiero 29 lipca 2016 r. Zgodnie z nim zarówno zgłoszenie…

2016Juin
6

Strajk we Francji 2016 : dlaczego ?

Strajk we Francji 2016 : dlaczego ? Co tym razem pcha Francuzów na ulicę ? Od kilkunastu dni docierają do nas informacje o narastających strajkach we Francji, które stały się niemalże sportem narodowym Francuzów. Co tym razem spowodowało, że po raz kolejny postanowili protestować? Kością niezgody jest ustawa „El Khomri”, popularnie nazywana „ustawą praca” („loi travail”),…

2016Oct
4

Polska będzie ściągać kary administracyjne nałożone na polskich pracodawców w innych państwach UE

Bezwzględne obowiązywanie przepisów prawa francuskiego Pracodawca prowadzący działalność w Polsce, który w ramach świadczenia usług poza jej granicami deleguje pracowników do Francji, posiada konkretne zobowiązania prawne. Otóż obowiązany jest, na podstawie prawa unijnego, do przestrzegania francuskich przepisów prawnych dotyczących warunków zatrudnienia. Przepisy te obejmują między innymi kwestie związane z maksymalnym okresem pracy i  minimalnym okresem…

2015Nov
15

Umowa o pracę we Francji

We Francji, podobnie jak w Polsce, umowa o pracę jest regulowana nie tylko przez ustawodawstwo krajowe. Równocześnie kształtują ją akty prawa międzynarodowego, takie jak konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy, konwencje Rady Europy, a w szczególności prawo Unii Europejskiej. Podstawowym aktem w systemie prawa francuskiego w dziedzinie prawa pracy jest Kodeks pracy (Code du travail) zawierający przepisy…

2021Jan
8

Wynagrodzenie we Francji

Minimalne wynagrodzenie we Francji – SMIC Wynagrodzenie jest oczywiście jednym z niezbędnych elementów stosunku pracy, który powinien być ustalony w treści umowy o pracę. Generalnie strony umowy o pracę dysponują prawem do dowolnego określenia kwoty wynagrodzenia, ale z uwzględnieniem dwóch podstawowych zasad. Mianowicie, wynagrodzenie we Francji nie może być niższe od krajowej płacy minimalnej, której…

2015Août
11

Delegowanie pracowników do Francji – zmiany wprowadzone ustawą Macron

Delegowanie pracowników do Francji po raz kolejny w centrum zainteresowania francuskiego ustawodawcy. Nowa i budząca pewne kontrowersje ustawa nr 2015-990 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dla rozwoju, działalności i równości szans gospodarczych (nazywana od nazwiska zgłaszającego ją Ministra – ustawą „Macron”) weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2015 r. Niemniej jednak w pewnym…

2015Avr
8

Sąd pracy (Conseil de Prud’hommes) i postępowanie z zakresu prawa pracy we Francji

We Francji spory pomiędzy pracowdawcą a pracownikiem wynikające ze stosunku pracy, a także spory pomiędzy pracownikami związane z pracą, rozstrzygane są przez specjalny Sąd Pracy (Conseil de Prud’hommes). W skład Conseil de Prud’hommes wchodzą w równej liczbie pracodawcy i pracownicy wybierani w drodze wyborów bezpośrednich przez ogół pracodawców i pracowników (nie są to więc sędziowie zawodowi)….

2015Avr
6

Rozwiązanie umowy o pracę we Francji

I. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron (rupture conventionnelle) Ten wprowadzony niedawno tryb rozwiązania umowy o pracę w prawie francuskim jest fakultatywny. Dodatkowo zależy wyłącznie od obopólnej woli pracodawcy i pracownika. Nie może być stosowany między innymi w trakcie trwania okresu próbnego, urlopu macierzyńskiego, czy zaprzestania świadczenia pracy z powodu wypadku przy pracy. W…

2015Avr
3

Prawo do wypoczynku we Francji

Wypoczynek dobowy i tygodniowy Co do zasady, pracownikowi przysługuje w każdej dobie prawo do wypoczynku w wysokości co najmniej 11 godzin nieprzerwanie. Ponadto w każdym tygodniu pracownikowi przysługuje prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku. Obejmuje to także co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego. Niemniej jednak istnieją pewne odstępstwa od długości odpoczynku dobowego i…

2015Avr
8

Czas pracy we Francji 

 Dobowy czas pracy Dobowy czas pracy we Francji wynosi 7 godzin, a tygodniowy 35 godzin. Praca wykonywana ponad obowiązujące normy będzie stanowić pracę w godzinach nadliczbowych, za które przysługuje dodatek do wynagrodzenia lub czas wolny od pracy. Maksymalny czas pracy w prawie francuskim przed wejściem w życie reformy z dnia 8 sierpnia 2016 r. zwanej…

2015Avr
5

Zatrudnienie pracownika we Francji – formalności

Deklaracja poprzedzająca zatrudnienie Od 2011 roku zatrudnienie pracownika we Francji wiąże się z koniecznością zgłoszenia przyszłego pracownika do odpowiedniej instytucji (URSSAF – odpowiednik ZUS, MSA – odpowiednik KRUS). Należy to zrobić z maksymalnie 8-dniowym wyprzedzeniem wypełniając deklarację, tzw. DPAE (Déclaration Préalable A l’Embauche). Poprzez złożenie takiej deklaracji, pracowawca wypełnia podstawowe formalności związane z zatrudnieniem pracownika….

2015Juin
4

Praca tymczasowa we Francji

Praca tymczasowa we Francji jest przedmiotem dość szczegółowych regulacji w kodeksie pracy. Przede wszystkim specyfika umowy o pracę tymczasową zawartą w celu wykonania określonej pracy. Albowiem ma ona charakter czasowy, nie może służyć do zatrudnienia pracownika w sposób stały w związku z normalną działalnością pracodawcy-użytkownika. Praca tymczasowa – zakres zastosowania Przypadki, w których pracodawca może…

2015Avr
2

Bezpieczeństwo w pracy we Francji

Bezpieczeństwo pracy – zobowiązanie pracodawcy Bezpieczeństwo pracy jest jedną z ważniejszych kwestii, na jakie powinien zwrócić uwagę pracodawca planujący oddelegować swoich pracowników do Francji. Tak polski, jak i francuski kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ochrony życia i zdrowia swoich pracowników. Powinien on dołożyć wszelkich starań celem zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest…

2014Oct
6

Spożywanie alkoholu w pracy nie może być zabronione bez uzasadnienia

Na pytanie czy w miejscu pracy można spożywać alkohol, większość osób odpowie z pewnością negatywnie. Okazuje się, że niesłusznie – przynajmniej we Francji. Kraj słynący z uwielbienia do wina ma w tej kwestii bardziej liberalne podejście. Przy okazji sprawy dotyczącej zapisu w wewnętrznym regulaminie przedsiębiorstwa, zgodnie z którym, spożywanie alkoholu w pracy na terenie przedsiębiorstwa było…

2015Juil
4

Polskie agencje pracy tymczasowej we Francji

Agencje pracy tymczasowej – warunki do działania we Francji W rozumieniu prawa europejskiego agencje pracy tymczasowej prowadzą działalność będącą jednym ze sposobów świadczenia usług. Korzystają więc z dobrodziejstwa, jakie oferuje wspólny rynek, a mianowicie ze swobody świadczenia usług w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli do powyższego dodamy, że we Francji coraz mocniej staje się odczuwalny brak…

2011Jan
6

System ubezpieczeń społecznych we Francji

[Artykuł jest zgodny ze stanem prawnym z 2011 roku] Przynależność do danego systemu ubezpieczeń społecznych zależy od statusu zawodowego ubezpieczonego. W związku z tym rozróżnia się następujące systemy: ogólny, urzędników służby cywilnej, urzędników wojskowych, samorządu terytorialnego, specjalny przedsiębiorstw (dla m.in. górnictwa, notariatu, sektora elektryczności i gazownictwa, transportu kolejowego, transportu w regionie paryskim, Banku Narodowego itd.),…