2019Mai
12

Francuskie prawo spółek - tabela porównawczaGłówne cechy spółek handlowych we Francji

Francuskie prawo spółek wykazuje cechy wspólne z prawem polskim – w obu systemach dużą popularnością cieszą się spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (fr. SARL) oraz spółki akcyjne. We Francji istnieje poza tym uproszczona spółka akcyjna (fr. SAS), łącząca w sobie zalety spółki akcyjnej i mniejszy formalizm spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  W poniższej tabeli przedstawione zostały główne cechy tych trzech rodzajów francuskich spółek handlowych.

SARL SA SAS
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

SARL (Société à Responsabilité Limitée)

 • art. L. 223-1 do L. 223-43 Kodeksu Handlowego
 • duża swoboda działania
 • interesująca zarówno dla małych jak i dużych przedsiębiorstw
 • możliwość spółki jednoosobowej

SA (Société Anonyme)

 • art. L. 224-1 do L. 225-270 Kodeksu Handlowego
 • interesująca dla dużych przedsiębiorstw
 • możliwość notowania akcji na giełdzie
 • dysponuje wszystkimi instrumentami finansowymi

SAS (Société par Actions Simplifiée)

 • art. L. 227-1 do L. 227-20 Kodeksu Handlowego
 • interesująca dla dużych przedsiębiorstw
 • duża swoboda działania
 • ułatwia współpracę między dużymi koncernami i prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki jednoosobowej
 • niskie koszty utrzymania spółki
UTWORZENIE Do zawiązania spółki:
– statut w formie pisemnej, niekoniecznie poświadczony przez notariusza

– nazwa firmy (po uprzednim upewnieniu się w rejestrze handlowym i spółek, że nie jest prowadzona żadna działalność gospodarcza pod tą firmą oraz w urzędzie patentowym że nazwa ta nie została dotychczas wykorzystana jako marka)

– wyznaczenie siedziby spółki (zawarcie umowy najmu lub zakupu lokalu)

– założenie konta bankowego

– zarejestrowanie spółki w rejestrze handlowym i spółek

KAPITAŁ – brak kapitału minimalnego

– w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie 20 % kapitału, a reszty w ciągu 5 lat

– minimum 37.000 euro

– w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie połowy tej sumy, a reszty w ciągu 5 lat

– brak kapitału minimalnego

– w momencie rejestracji spółki wymagane jest pokrycie połowy kapitału, a reszty w ciągu 5 lat

UDZIAŁOWCY – od 1 do 100 wspólników – minimum 2 akcjonariuszy – minimum 1 wspólnik
– statut może przewidywać:
-> prawo veta
-> prawo wystąpienia ze spółki przy braku aprobaty dla podejmowanych decyzji
-> warunki wyłączenia akcjonariusza, nawet bez jego zgody, po stwierdzeniu uchybień w jego postępowaniu względem spółki
– wspólnikiem/akcjonariuszem może być osoba prawna, fizyczna, obcokrajowiec, małżonkowie
– odpowiedzialność ograniczona do ilości wniesionych wkładów
– możliwość w każdym czasie zasięgania informacji w siedzibie spółki dotyczących działalności lub rachunków spółki
– udział w życiu spółki wyraża się przez uczestnictwo w zgromadzeniach, konsultacje w formie pisemnej i prawo zostania zarządcą
WYZNACZENIE BIEGŁEGO REWIDENTA

– co do zasady jest wyznaczony na okres 6 lat

– obowiązek wyznaczenia biegłego rewidenta powstaje, jeżeli:

> spółka na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:

. 4.000.000 euro bilansu,
. 8.000.000 euro przychodu netto,
. 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),

lub

> spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej (również międzynarodowej), która na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:

. 4.000.000 euro bilansu,
. 8.000.000 euro przychodu netto,
. 50 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego),

> a sama spółka, kontrolowana pośrednio lub bezpośrednio przez w/w grupę kapitałową, na koniec roku obrotowego przekracza dwa z trzech następujących progów:

. 2.000.000 euro bilansu,
. 4.000.000 euro przychodu netto,
. 25 pracowników (średnio, podczas danego roku obrotowego).

ZBYCIE TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W SPÓŁCE – zbycie udziałów osobom trzecim – zgoda większości wspólników reprezentujących minimum 50 % udziałów
– zbycie udziałów względem wspólników:  swobodne
– możliwość ustanowienia prawa pierwokupu udziałów dla wspólników
– zbycie udziałów podlega opodatkowaniu w wysokości 3 % wartości zbywanych udziałów
– zbycie akcji względem akcjonariuszy swobodne (istnieje jednak możliwość wprowadzenia do statutu klauzuli o konieczności uzyskania zgody spółki)
– możliwość ustanowienia prawa pierwokupu akcji na rzecz akcjonariuszy
– tryb zbywania akcji określa statut
– możliwość ustanowienia różnorodnych praw i zakazów dotyczących posiadania, dysponowania i i zbywania akcji
– zbycie akcji – poprzez wypełnienie formularza „Ordre de Mouvement”
– zbycie akcji nienotowanych na giełdzie podlega opodatkowaniu w wysokości 0,10 % wartości zbywanych akcji
– brak opodatkowania zbycia akcji notowanych na giełdzie, chyba że odbywa się ono w formie pisemnej
PODATKI – spółki podlegają podatkowi od osób prawnych, którego stawka podstawowa wynosi 28 % rocznego dochodu

– dla spółek mających obroty poniżej 7.630.000 euro, kwota zysku poniżej 38.120 euro opodatkowana jest w wysokości 15 %

– płacony 4 razy w roku, zaliczki kwartalne + raz w roku wyrównanie podatku rzeczywiście należnego