2017Sie
7

Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji od 1 lipca 2016Od 1 lipca 2016 r. dla kierowców wykonujących przewóz we Francji obowiązuje minimalne wynagrodzenie.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa – kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.

Wszyscy przewoźnicy działający na rynku francuskim słyszeli o wchodzących 1 lipca 2016 r. przepisach dotyczących minimalnego wynagrodzenia dla kierowców.

Na pierwszy plan w tym zakresie wysuwa się oczywiście obowiązek wyznaczenia przedstawiciela oraz sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu, które od 1 stycznia 2017 r. ma być składane drogą elektroniczną.

W istocie jednak obowiązki polskich firm przewozowych mają charakter dalej idący. Jest to przede wszystkim dostosowanie się do przepisów prawa francuskiego zapewniających szereg uprawnień pracowniczych w ich minimalnym zakresie.

Kluczowe jest tutaj oczywiście obliczenie stawek minimalnego wynagrodzenia wypłacanych kierowcom oraz odpowiednie ich ujęcie w sporządzanych dokumentach. Istotna jest również kwestia różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia wynikających z układu zbiorowego dla branży transportowej jak np. zwrot kosztów wyżywienia i noclegów, kwestie związane z kosztami podróży, dniami wolnymi od pracy itp. Ponadto, kluczową kwestią może okazać się sposób przedstawiania informacji w sporządzanych dokumentach. W ten oto sposób możliwe jest, iż w świetle prawa francuskiego polski kierowca zarabiający np. 8.000 zł miesięcznie wskutek zbyt pochopnego wypełnienia dokumentów zostanie uznany za zarabiającego 3 lub 4 euro za godzinę, a więc dalece poniżej francuskiego minimalnego wynagrodzenia.

Nasza Kancelaria dysponuje wieloletnim doświadczeniem w doradztwie dla polskich firm z innych niż transportowa branż (budownictwo, przemysł, praca tymczasowa) w zakresie delegowania pracowników. Należy bowiem wskazać, iż w rzeczywistości przepisy obowiązujące od 1 lipca 2016 r. przenoszą na grunt działalności przewozowej rozwiązania funkcjonujące w innych branżach już od wielu lat.

Aby zminimalizować ryzyko naruszenia francuskich przepisów i ich niewłaściwego zastosowania w praktyce przez polskie firmy przewozowe działające na terenie Francji, nasza Kancelaria proponuje kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania stosownych dokumentów oraz właściwego zorganizowania systemu delegowania kierowców do Francji.

Zmiany tej spodziewano się już od 2015 r., kiedy uchwalona została ustawa Macron (tzw. „Loi Macron”) znosząca korzystne dla zagranicznych przewoźników rozwiązania umożliwiające im w ciągu 8 dni od dnia rozładunku we Francji, wykonanie co najwyżej 3 przewozów kabotażowych przed powrotem do kraju i to bez stosowania francuskich przepisów prawa pracy w stosunku do kierowców. Od 1 lipca 2016 r. zagraniczni przewoźnicy nie będą już mieli takiej możliwości i zobowiązani będą podporządkować się przepisom francuskiego kodeksu pracy odnoszącym się do pracowników oddelegowanych.

A. Płaca zgodna z francuskimi przepisami

Podstawowym i zapewne najbardziej dotkliwym obowiązkiem będzie konieczność wynagradzania polskich kierowców zgodnie z przepisami francuskimi. Wbrew pozorom, niewystarczające będzie wypłacenie im za czas pracy we Francji wynagrodzenia odpowiadającego „SMIC” (od 1 stycznia 2017: 9,76 euro brutto / godz), czyli francuskiej płacy minimalnej. We Francji istnieją układy zbiorowe dla kierowców pojazdów ciężarowych, które określają minimalne stawki wynagrodzenia kierowców w zależności od ich stażu pracy oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Stawki te są oczywiście wyższe niż „SMIC”. Ponadto należy uwzględnić dodatki za pracę w nadgodzinach czy w godzinach nocnych według specyficznych francuskich norm.

B. Nowe obowiązki pracodawców

7 czerwca 2016 został wydany dekret precyzujący obowiązki pracodawców związane z samym oddelegowaniem. I tak od 1 lipca 2016 zagraniczni przewoźnicy zobowiązani będą do:

1. Sporządzania zaświadczeń dotyczących oddelegowania pracownika;

2. Wyznaczania przedstawiciela pracodawcy na terytorium Francji do kontaktów z administracją francuską. Przedstawiciel taki wyznaczony jest na czas oddelegowania oraz na okres 18 miesięcy po jego zakończeniu. Powinien on posiadać i przedstawić na żądanie administracji następujące dokumenty:

a)   Listę płac dla każdego pracownika obejmującą okres oddelegowania i zawierającą następujące informacje:

–   Stawkę godzinową brutto oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przeliczone na euro,

–   Okres oraz godziny pracy, za które należy się wynagrodzenie z podziałem na godziny wynagradzane normalnie oraz te, za które należy się dodatek,

–   Urlopy oraz dni wolne od pracy oraz należne za nie wynagrodzenie.

b)   Dokument potwierdzający rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia;

c)   Kopię potwierdzającą wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy;

d)   Nazwę układu zbiorowego pracy mającego zastosowanie do pracownika,

e)   Zaświadczenie oddelegowania.

C. Obowiązki nałożone na kierowców

Ponadto, kierowca zobowiązany będzie posiadać w pojeździe następujące dokumenty:

a)   Zaświadczenie oddelegowania,

b)   Umowę o pracę.

D. Sankcje przewidziane za niedopełnienie obowiązków

Niezastosowanie się do przepisów kodeksu pracy grozi sankcjami takimi jak grzywna mogąca sięgać nawet do 30.000 euro czy zajęcie pojazdu i jego sprzedaż. Z tego powodu, warto zwrócić się do profesjonalistów o fachową pomoc prawną.

E. Podatek od delegowania?

Obecnie zaświadczenia o oddelegowaniu dla pracowników wysyłane są do Inspekcji Pracy za pomocą specjalnie do tego utworzonej platformy SIPSI. Nie budziłoby to żadnych kontrowersji, gdyby nie fakt, że w celu sfinansowania kosztów wprowadzenia oraz utrzymania w/w systemu informatycznego, pracodawcy mają zostać obciążeni kolejnymi kosztami.

Przewidziano, że zagraniczni przewoźnicy zobowiązani będą uiszczać opłatę w wysokości 40 euro od każdego delegowanego pracownika. Opłata ta ma być pobierana najpóźniej od dnia 1 stycznia 2018 r.

Więcej szczegółów na temat opłaty znajduje się w poświęconym jej artykule.


Na stronie Ministerstwa „Transportu” znajdują się wytyczne dotyczące stosowania przepisów