2021Jan
10

Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowców we Francji od 1 lipca 20161 lipca 2016 r. kierowców wykonujących przewóz we Francji obowiązuje minimalne wynagrodzenie.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się przez polskie firmy transportowe do wymogów francuskiego prawa – kontakt tel. : +22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.

Na pierwszy plan w tym zakresie wysuwa się oczywiście obowiązek wyznaczenia przedstawiciela oraz sporządzenia zaświadczenia o oddelegowaniu. W efekcie nowelizacji z dnia 1 stycznia 2017 r. zaświadczenie to powinno być składane drogą elektroniczną.

W istocie jednak obowiązki polskich firm przewozowych mają charakter dalej idący. Jest to przede wszystkim dostosowanie się do przepisów prawa francuskiego zapewniających szereg uprawnień pracowniczych w ich minimalnym zakresie.

Kluczowe jest tutaj szczególnie obliczenie stawek minimalnego wynagrodzenia wypłacanych kierowcom oraz odpowiednie ich ujęcie w sporządzanych dokumentach.

Istotna jest również kwestia różnego rodzaju dodatków do wynagrodzenia wynikających z układu zbiorowego dla branży transportowej jak np. zwrot kosztów wyżywienia i noclegów, kwestie związane z kosztami podróży, dniami wolnymi od pracy itp. Ponadto, newralgiczną kwestią może okazać się sposób przedstawiania informacji w sporządzanych dokumentach. W ten oto sposób możliwe jest, iż w świetle prawa francuskiego polski kierowca zarabiający np. 8.000 zł miesięcznie wskutek zbyt pochopnego wypełnienia dokumentów zostanie uznany za zarabiającego 3 lub 4 euro za godzinę, a więc dalece poniżej francuskiego minimalnego wynagrodzenia.

W rzeczywistości przepisy obowiązujące od 1 lipca 2016 r. przenoszą na grunt działalności przewozowej rozwiązania funkcjonujące w innych branżach już od wielu lat.

Aby zminimalizować ryzyko naruszenia francuskich przepisów i ich niewłaściwego zastosowania w praktyce przez polskie firmy przewozowe działające na terenie Francji, nasza Kancelaria proponuje kompleksowe doradztwo w zakresie przygotowania stosownych dokumentów oraz właściwego zorganizowania systemu delegowania kierowców do Francji.

Zmiany tej spodziewano się już od 2015 r., kiedy uchwalona została ustawa Macron (tzw. « Loi Macron ») znosząca korzystne dla zagranicznych przewoźników rozwiązania umożliwiające im w ciągu 8 dni od dnia rozładunku we Francji, wykonanie co najwyżej 3 przewozów kabotażowych przed powrotem do kraju i to bez stosowania francuskich przepisów prawa pracy w stosunku do kierowców. Od 1 lipca 2016 r. zagraniczni przewoźnicy nie mają już takiej możliwości i zobowiązani są podporządkować się przepisom francuskiego kodeksu pracy odnoszącym się do pracowników oddelegowanych.

A. Płaca zgodna z francuskimi przepisami

Podstawowym  obowiązkiem jest konieczność wynagradzania polskich kierowców zgodnie z przepisami francuskimi. Wbrew pozorom, niewystarczające jest wypłacenie im za czas pracy we Francji wynagrodzenia odpowiadającego „SMIC” (od 1 stycznia 2021: 10,25 euro brutto / godz), czyli francuskiej płacy minimalnej. Mianowicie we Francji istnieją układy zbiorowe dla kierowców pojazdów ciężarowych. Określają one minimalne stawki wynagrodzenia kierowców w zależności od ich stażu pracy oraz dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu. Ponadto należy uwzględnić dodatki za pracę w nadgodzinach czy w godzinach nocnych według specyficznych francuskich norm.

B. Nowe obowiązki pracodawców

Zagraniczni przewoźnicy są również zobowiązani do:

1. Sporządzania zaświadczeń dotyczących oddelegowania pracownika;

2. Wyznaczania przedstawiciela pracodawcy na terytorium Francji do kontaktów z administracją francuską. Przedstawiciel taki wyznaczony jest na czas oddelegowania (maksymalnie 6 miesięcy) oraz na okres 18 miesięcy po jego zakończeniu. Powinien on posiadać i przedstawić na żądanie administracji następujące dokumenty:

a)  Listę płac dla każdego pracownika obejmującą okres oddelegowania i zawierającą następujące informacje:

 Stawkę godzinową brutto oraz dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych przeliczone na euro,

 Okres oraz godziny pracy, za które należy się wynagrodzenie z podziałem na godziny wynagradzane normalnie oraz te, za które należy się dodatek,

 Urlopy oraz dni wolne od pracy oraz należne za nie wynagrodzenie.

b)  Dokument potwierdzający rzeczywistą wypłatę wynagrodzenia;

c)  Kopię potwierdzającą wyznaczenie przedstawiciela pracodawcy;

d)  Nazwę układu zbiorowego pracy mającego zastosowanie do pracownika,

C. Obowiązki nałożone na kierowców

Ponadto, kierowca zobowiązany jest posiadać w pojeździe następujące dokumenty:

a)  Zaświadczenie oddelegowania,

b)  Umowę o pracę.

D. Sankcje przewidziane za niedopełnienie obowiązków

Niezastosowanie się do przepisów kodeksu pracy grozi sankcjami takimi jak grzywna mogąca sięgać nawet do 500.000 euro czy zajęcie pojazdu i jego sprzedaż. Z tego powodu, warto zwrócić się do profesjonalistów o fachową pomoc prawną.

E. Zaświadczenie o oddelegowaniu / platforma SIPSI

Obecnie zaświadczenia o oddelegowaniu dla pracowników wysyłane są do Inspekcji Pracy za pomocą specjalnie do tego utworzonej platformy SIPSI.

Na stronie Ministerstwa « Transportu » znajdują się wytyczne dotyczące stosowania przepisów