2015Août
11

Delegowanie pracowników do Francji - zmiany wprowadzone ustawą MacronDelegowanie pracowników do Francji po raz kolejny w centrum zainteresowania francuskiego ustawodawcy.

Nowa i budząca pewne kontrowersje ustawa nr 2015-990 z dnia 6 sierpnia 2015 r. dla rozwoju, działalności i równości szans gospodarczych (nazywana od nazwiska zgłaszającego ją Ministra – ustawą „Macron”) weszła w życie w dniu 8 sierpnia 2015 r. Niemniej jednak w pewnym zakresie stosowanie nowych przepisów pozostanie jeszcze przez jakiś czas zawieszone do chwili wydania aktów wykonawczych.

Część przepisów tej ustawy zaadresowanych jest wprost do firm delegujących pracowników do Francji. Poniżej przedstawiamy wykaz zasadniczych zmian.

Nowe obowiązki kontrahentów francuskich

Ustawa wpisuje się w kierunek zmian zapoczątkowany tzw. ustawą „Savary” z 10 lipca 2014 r. Na firmy francuskie korzystające z podwykonawców zagranicznych nakładane są coraz to nowe obowiązki. Mają one zapewnić zwiększoną kontrolę przestrzegania przez firmy zagraniczne przepisów prawa francuskiego. W tym zakresie, obok istniejącego już obowiązku po stronie francuskiej firmy sprawdzenia, czy delegowanie pracowników do Francji zostało zgłoszone przez firmę zagraniczną do inspekcji pracy oraz, czy wyznaczyła ona reprezentanta na terenie Francji, pojawił się nowy wymóg. Obecnie, w razie braku otrzymania przez firmę francuską kopii zgłoszenia pracowników oddelegowanych do inspekcji pracy, firma ta musi sama dokonać takiego zgłoszenia. Wyznaczony do tego termin to 48 godzin od chwili rozpoczęcia delegowania pracowników.

Nowością jest również inny obowiązek francuskiej firmy, w przypadku otrzymania stosownej informacji od inspekcji pracy. Otóż dotyczy on wezwania swoich kontrahentów lub zagranicznych podwykonawców do wypłacania pracownikom wynagrodzeń zgodnych z ustawodawstwem oraz układami zbiorowymi obowiązującymi we Francji. Termin, jakim będzie dysponowała firma zagraniczna, aby podporządkować się takiemu wezwaniu, zostanie ustalony w przepisach wykonawczych. Natomiast konsekwencje niewypłacenia odpowiedniego wynagrodzenia w tym terminie są już znane. Bowiem albo francuska firma rozwiąże umowę zawartą z firmą zagraniczną, albo też będzie ona ponosiła solidarną odpowiedzialność wraz z pracodawcą zagranicznym z tytułu wypłaty pracownikom delegowanym ich wynagrodzeń, odszkodowań i dodatków.

Zwiększone uprawnienia kontrolne

Organy kontrolne uzyskały nowe uprawnienie polegające na możliwości zawieszenia na mocy decyzji administracyjnej umowy o świadczenie usług zawartej przez francuską firmę z kontrahentem zagranicznym. Zastosowanie tego środka zostało zastrzeżone dla przypadków poważnych naruszeń przepisów prawa przez firmy delegujące do Francji swoich pracowników. W tym zwłaszcza w zakresie wynagrodzenia minimalnego oraz czasu pracy i odpoczynku. Należy przy tym podkreślić, iż świadome podanie inspektorowi pracy nieprawdziwych informacji dotyczących sytuacji pracowników oddelegowanych zostało uznane za poważne naruszenie. Mianowicie może ono uzasadniać zawieszenie umowy o świadczenie usług.

Okres zawieszenia umowy nie może przekroczyć 1 miesiąca. Niemniej jednak jest to środek o tyle dotkliwy, iż nie powoduje on zawieszenia, ani rozwiązania umowy o pracę pracowników oddelegowanych do Francji. W konsekwencji, winni oni otrzymać wynagrodzenie na takich samych zasadach, jak gdyby rzeczywiście wykonywali oni w tym czasie pracę.

W przypadku niepodporządkowania się decyzji o zawieszeniu umowy o świadczenie usług, na firmę zagraniczną może zostać nałożona grzywna. Jej wysokościć to do 10.000 euro od każdego pracownika, którego dotyczyło naruszenie francuskich przepisów prawa pracy.

Wyższe sankcje

W przypadku naruszenia przepisów dotyczących delegowania pracowników zarówno firma zagraniczna, jak również jej francuski kontrahent narażeni są na grzywny nakładane w drodze decyzji administracyjnych. O ile kwota jednostkowa takiej grzywny nie uległa zmianie w porównaniu do ustawy „Savary” (2.000 euro za każdego oddelegowanego pracownika i 4.000 euro za każdego pracownika w przypadku recydywy), to znacząco został podniesiony limit maksymalny grzywny. Obecnie wynosi on 500.000 euro (w miejsce poprzednio obwiązującego limitu 10.000 euro).

Za jakie naruszenia przepisów może zostać nałożona grzywna administracyjna?

Dla firmy zagranicznej będzie to niedokonanie zgłoszenia pracowników delegowanych do inspekcji pracy.  Również może to być niewyznaczenie reprezentanta na terenie Francji oraz nieprzedstawienie w miejscu wykonywania usług we Francji wymaganych przez inspekcję pracy dokumentów.

Dla kontrahenta francuskiego będzie to natomiast niesprawdzenie, czy firma zagraniczna dokonała zgłoszenia do inspekcji pracy oraz czy wyznaczyła swojego reprezentanta na terenie Francji.

Dowód tożsamości zawodowej

Dla pracowników firm działających w sektorze budownictwa lub robót publicznych zostaje wprowadzony tzw. dowód tożsamości zawodowej. Co istotne, dokument ten będzie obowiązywał pracowników zarówno firm mających siedzibę we Francji, jak również firm zagranicznych delegujących pracowników do Francji. Dotychczas taki dokument funkcjonował w części francuskich przedsiębiorstw, ale nie miał on charakteru obowiązkowego.

Przepisy wykonawcze określą, kto będzie wystawiał dowody tożsamości zawodowej. Także wskażą jakie będą zasady ich uzyskania przez firmy delegujące pracowników do Francji. Dopiero na tej podstawie będzie można określić rzeczywisty wpływ tych nowych uregulowań na praktykę delegowania do Francji.

Już w tym miejscu można jednak wskazać, iż zasadniczym celem wprowadzenia dowodów tożsamości zawodowej jest wzmocnienie i ułatwienie kontroli pracowników delegowanych do Francji.  Tym bardziej, że kontrole te mają być przeprowadzane jednocześnie w wielu aspektach (przepisy prawa pracy, ubezpieczenia społeczne, podatki).

(Zobacz również: Francuski kodeks pracy (wyciąg))