2020Juil
4

Odsetki ustawowe we FrancjiOdsetki ustawowe we Francji są obecnie bardzo niskie i wynoszą, między przedsiębiorcami, 0,79 % w skali roku (stawka obowiązująca w 1 semestrze 2021 r.) 

Obecnie obowiązują dwie stopy odsetek, w zależności od tego, kto jest wierzycielem. Wyższe (3,14 %) przewidziane są, jeśli wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach gospodarczych ani zawodowych, dla pozostałych wierzycieli przewidziano odsetki ponad czterokrotnie niższe (0,79 %) Dla porównania, w Polsce odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą aktualnie 5,5 % i są jeszcze wyższe (10,1 %) za opóźnienie w transakcjach handlowych, czyli w przypadku umów zawartych przez strony w związku z wykonywaną działalnością gospodarczą.

Poza tym odsetki nie są już ustalane na okres roku, jak to miało miejsce wcześniej, ale semestru.

a) W braku szczególnego uregulowania ustawowego lub umownego, odsetki ustawowe nalicza się od chwili otrzymania przez dłużnika wezwania do zapłaty.

b) W stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami, ogólne warunki sprzedaży powinny określać wysokość odsetek za zwłokę, która nie może być niższa niż trzykrotność odsetek ustawowych (w 2021 r. jest to więc 2,37 %). W braku odmiennych postanowień umownych należne będą odsetki w wysokości stopy procentowej kredytu refinansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zwiększonej o 10 punktów (a zatem obecnie 10,00 %).

c) Jeżeli dłużnik został skazany na zapłatę w orzeczeniu sądu, odsetki ustawowe zostają zwiększone o 5 punktów (do 5,79 %, lub do 8,14 % gdy wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach zawodowych) po upływie 2 miesięcy:

– od chwili podania do wiadomości dłużnika orzeczenia sądu, któremu został nadany rygor natychmiastowej wykonalności,

– od chwili upływu terminu do wniesienia apelacji dla orzeczeń, którym nie został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.

d) W odróżnieniu od regulacji polskich, w przypadku zwłoki z regulowaniem zobowiązań podatkowych we Francji stosuje się odsetki ustawowe.

Odseteki ustawowe we Francji od 1998 r.:

Rok Odsetki ustawowe
2021 – I semestr 0,79 % (3,14 %) *
2020 – II semestr 0,84 % (3,11 %) *
2020 – I semestr 0,87 % (3,15 %) *
2019 – II semestr 0,87 % (3,26 %) *
2019 – I semestr 0,86 % (3,40 %) *
2018 – II semestr 0,88 % (3,60 %) *
2018 – I semestr 0,89 % (3,73 %) *
2017 – II semestr 0,90 % (3,94 %) *
2017 – I semestr 0,90 % (4,16 %) *
2016 – II semestr 0,93 % (4,35 %) *
2016 – I semestr 1,01 % (4,54 %) *
2015 – II semestr 0,99 % (4,29 %) *
2015 – I semestr 0,93 % (4,06 %) *
2014 0,04 %
2013 0,04 %
2012 0,71 %
2011 0,38 %
2010 0,65 %
2009 3,79 %
2008 3,99 %
2007 2,95 %
2006 2,11 %
2005 2,05 %
2004 2,27 %
2003 3,29 %
2002 4,26 %
2001 4,26 %
2000 2,74 %
1999 3,47 %
1998 3,36 %

(*) odsetki, gdy wierzycielem jest osoba fizyczna niedziałająca w celach zawodowych