2021Jan
7

Płaca minimalnaPłaca minimalna i stawki dla kierowców w transporcie towarów i osób na terytorium Francji wciąż są źródłem wielu pytań i wątpliwości.

Poniżej przedstawiamy zaktualizowane informacje w zakresie zasad wykonywania przepisów o wynagrodzeniu pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach transportu drogowego posiadających siedzibę poza terytorium Francji.

(Zobacz również: Wynagrodzenie we Francji oraz Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowcow)


Płaca minimalna – przewóz towarów
(na dzień 1 stycznia 2021 r.)

Rodzaj pojazdu Przewóz towarów
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
DMC do 3,5 tony 10,25 €
DMC od 3,5 do 11 ton 10,25 €
DMC od 11 do 19 ton 10,25 €
DMC powyżej 19 ton 10,25 €
Wysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych 10,39 €

 

W zależności od stażu pracy, przewidziane są podwyżki wskazanego powyżej, minimalnego wynagrodzenia, to jest:

 • + 2 % – po 2 latach stażu zakładowego
 • + 4 % – po 5 latach stażu zakładowego
 • + 6 % – po 10 latach stażu zakładowego
 • + 8 % – po 15 latach stażu zakładowego

Ponadto kierowcy pracującemu w niedzielę lub święto przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za ten dzień w wysokości:

 • 10,40 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 24,20 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Płaca minimalna – Przykład z uwzględnieniem stażu pracy:

Dla kierowcy przewożącego towary, którego staż pracy wynosi powyżej 5 lat należy przyjąć przelicznik + 4 %, a więc: 10,25 euro + 4 %, co daje w sumie 10,66 euro za godzinę. Jeśli ponad 3 godziny jego pracy przypada na niedzielę, otrzyma on jednorazowy dodatek w wysokości 24,20 euro.


Płaca minimalna – przewóz osób
(na dzień 1 stycznia 2021 r.)

Kierowca Przewóz osób
Płaca minimalna / godz. dla kierowcy
Kierowca autokaru pomagający konduktorowi także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek 10,7171 €
Kierowca autokaru pełniący obowiązki konduktora, czyli osoby odpowiedzialnej za pobieranie opłat za przewóź pasażerów, bagażów i przesyłek 10,7954 €
Kierowca autokaru turystycznego z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru, spełniający wymogi zawarte w wierszu 1. lub 2. powyżej 11,0187 €
Kierowca luksusowego autokaru turystycznego wyposażonego w co najmniej 32 fotele. Kierowca pracujący na długich trasach turystycznych, liczących co najmniej 5 dni 11,2865 €

 

Staż pracy wpływa na podwyższenie minimalnego wynagrodzenia wymienionego w powyższej tabeli, a mianowicie:

 • + 2 % – po roku stażu zakładowego
 • + 6 % – po 5 latach stażu zakładowego
 • + 8 % – po 10 latach stażu zakładowego
 • + 10 % – po 15 latach stażu zakładowego.

Podobnie i tu  w razie pracy wykonywanej w niedzielę lub święta, dodatek za ten dzień został określony na kwotę:

 • 14,58 euro, jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi poniżej 3 godzin
 • 29,15 euro jeśli czas pracy w niedzielę lub święto wynosi 3 godziny lub więcej

Inne przydatne informacje:

1. Typ pojazdów

Przepisy jednakowo traktują pojazdy o DMC poniżej i powyżej 3,5 tony.

2. Transport „na pusto” (bez ładunku)

Należy pamiętać, że francuska regulacja znajduje zastosowanie również do pracownika, który w ramach stosunku pracy wykonuje międzynarodowy transport towarów (zarówno w transporcie lądowym lub pływającym), niezależnie od tego, czy pojazd, którym kieruje jest załadowany, czy nie.

3. Wyłączenia

a. Osoby pracujące na własny rachunek

Co do zasady, osoby pracujące na własny rachunek nie są objęte zakresem obowiązywania niniejszych przepisów. Niemniej jednak, zwrócić należy uwagę, że we Francji jedynie faktyczna niezależność oraz brak stosunku podporządkowania pozwolą uznać danego kierowcę za samodzielnego przedsiębiorcę. Innymi słowy, sam fakt prowadzenia działalności gospodarczej nie ma w tym zakresie decydującego znaczenia. Jeżeli zatem między kierowcą, a osobą, w imieniu której świadczy on usługę przewozu występuje stosunek podporządkowania, z dużym prawdopodobieństwem kierowca zostanie uznany za pracownika osoby zlecającej, a więc podlegającego regulacji.

b. Przedsiębiorstwa przemysłowe

Przedsiębiorstwa (np. przemysłowe), zatrudniające personel drogowy lub pływający celem przewożenia towarów ich produkcji są zwolnione ze stosowania francuskiej regulacji. Omawiane regulacje dotyczą bowiem jedynie firm o statusie przedsiębiorstwa transportu publicznego.

c. Tranzyt przez terytorium Francji

z zakresu zastosowania omawianej regulacji wyłączony został tranzyt przez terytorium Francji., przepisów nie stosuje się, jeżeli we Francji nie następuje żaden załadunek lub rozładunek towarów, bądź zabieranie lub wysadzanie pasażerów.

d. Import pojazdów kupionych we Francji

Również sytuacje, w których zagraniczna firma kupuje pojazdy we Francji nie są objęte regulacją. Niemniej, wyłączenie to obowiązuje tylko jeżeli import do kraju rejestracji odbywa się przy udziale zatrudnionych przez tę firmę pracowników.

Nasza Kancelaria oferuje zarówno usługi przedstawiciela pracodawcy, jak i doradztwo w zakresie dostosowania się polskich firm transportowych do wymogów francuskiego prawa: kontakt tel. : +48.22.656.63.93 / +33.1.45.63.15.15.