2015Juin
4

Praca tymczasowa we FrancjiPraca tymczasowa we Francji jest przedmiotem dość szczegółowych regulacji w kodeksie pracy. Przede wszystkim specyfika umowy o pracę tymczasową zawartą w celu wykonania określonej pracy. Albowiem ma ona charakter czasowy, nie może służyć do zatrudnienia pracownika w sposób stały w związku z normalną działalnością pracodawcy-użytkownika.

Praca tymczasowa – zakres zastosowania

Przypadki, w których pracodawca może skorzystać z pracy tymczasowej są limitowane. Obejmują one w szczególności

– Zastąpienie pracownika w przypadku:

  • jego nieobecności
  • czasowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy (przejście na mniejszy wymiar etatu)
  • zawieszenia jego umowy o pracę,
  • odejścia z pracy w związku z planowanym zlikwidowaniem jego stanowiska pracy,
  • oczekiwania na podjęcie pracy przez pracownika nowo zatrudnionego na czas nieokreślony

–  czasowy wzrost działalności przedsiębiorstwa

– zatrudnienie do prac sezonowych oraz w określonych sektorach. Szczególnie tan, gdzie ze względu na rodzaj działalności oraz czasowy charakter prac jest w zwyczaju niezatrudnianie pracowników na czas nieokreślony (np. przeprowadzki, hotelarstwo i gastronomia, branża filmowa i kulturalna, budownictwo i roboty publiczne zagranicą).

Rola agencja pracy tymczasowej

Chcąc skorzystać z możliwości, jakie daje praca tymczasowa pracodawca zwraca się do Agencji Pracy Tymczasowej (ETT – Entreprise de Travail Temporaire). Natomiast Agencja kieruje pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (Entreprise Utilisatrice).

W tym  trójstronnym układzie dochodzi więc do zawarcia dwóch umów :

  • umowy pisemnej (sporządzonej najpóźniej w dwa dni od skierowania pracownika) pomiędzy Agencją Pracy Tymczasowej a pracodawcą-użytkownikiem (contrat de mise a disposition),
  • umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a Agencją Pracy Tymczasowej stwierdzonej pismem (contrat de mission). Umowa może zostać przekwalifikowana na umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu jej niepodpisania lub niezawarcia w jej treści wszystkich istotnych postanowień.

Wraz z zakończeniem pracy tymczasowej Agencja Pracy Tymczasowej płaci pracownikowi wynagrodzenie. Dodatkowo, tak jak w przypadku pracy na czas określony, wypłaca dodatek (indemnité de précarité) w wysokości 10% zarobku otrzymanego wynagrodzenia.

Nieuzasadnione korzystanie z pracy tymczasowej

Jeśli pracodawca korzysta z pracowników tymczasowych do wykonywania pracy w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa, a więc w braku okoliczności uzasadniających odwołanie do pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy będzie mógł domagać się przed sądem przekwalifikowania tej umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony.