2015Cze
4

Praca tymczasowa we FrancjiPraca tymczasowa we Francji jest przedmiotem dość szczegółowych regulacji w kodeksie pracy. Przede wszystkim umowa o pracę tymczasową zawarta w celu wykonania określonej pracy o charakterze czasowym nie może służyć do zatrudnienia pracownika w sposób stały w związku z normalną działalnością pracodawcy-użytkownika.

Praca tymczasowa – zakres zastosowania

Przypadki, w których pracodawca może skorzystać z pracy tymczasowej są limitowane. Obejmują one w szczególności

– Zastąpienie pracownika w przypadku:

  • jego nieobecności
  • czasowego zmniejszenia wymiaru czasu pracy (przejście na mniejszy wymiar etatu)
  • zawieszenia jego umowy o pracę,
  • odejścia z pracy w związku z planowanym zlikwidowaniem jego stanowiska pracy,
  • oczekiwania na podjęcie pracy przez pracownika nowo zatrudnionego na czas nieokreślony

–  czasowy wzrost działalności przedsiębiorstwa

– zatrudnienie do prac sezonowych oraz w określonych sektorach, gdzie ze względu na rodzaj działalności oraz czasowy charakter prac jest w zwyczaju niezatrudnianie pracowników na czas nieokreślony (np. przeprowadzki, hotelarstwo i gastronomia, branża filmowa i kulturalna, budownictwo i roboty publiczne zagranicą)

Rola agencja pracy tymczasowej

Chcąc skorzystać z możliwości, jakie daje praca tymczasowa pracodawca zwraca się do agencji pracy tymczasowej (ETT – Entreprise de Travail Temporaire), która kieruje pracownika o odpowiednich kwalifikacjach do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika (Entreprise Utilisatrice)

W tym  trójstronnym układzie dochodzi więc do zawarcia dwóch umów : 

  • umowy pisemnej (sporządzonej najpóźniej w dwa dni od skierowania pracownika) pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem (contrat de mise a disposition),
  • umowy o pracę pomiędzy pracownikiem a agencją pracy tymczasowej stwierdzonej pismem (contrat de mission). Umowa może zostać przekwalifikowana na umowę o pracę na czas nieokreślony z powodu jej niepodpisania lub niezawarcia w jej treści wszystkich istotnych postanowień. 

Wraz z zakończeniem pracy tymczasowej agencja pracy tymczasowej wypłaca pracownikowi wynagrodzenie i dodatkowo, tak jak w przypadku pracy na czas określony, dodatek (indemnité de précarité) w wysokości 10% zarobku otrzymanego wynagrodzenia.

Nieuzasadnione korzystanie z pracy tymczasowej

Jeśli pracodawca korzysta z pracowników tymczasowych do wykonywania pracy w związku z normalną działalnością przedsiębiorstwa, a więc w braku okoliczności uzasadniających odwołanie do pracy tymczasowej, pracownik tymczasowy będzie mógł domagać się przed sądem przekwalifikowania tej umowy na umowę o pracę na czas nieokreślony.