Prawo ubezpieczeniowe ••   Postępowanie sądowe ••  1  -  2  -  3  -  4  ••

Roszczenie bezpośrednie osoby poszkodowanej przeciwko zakładowi ubezpieczeń (4/4)

Inicjatywa poszkodowanego

 

(II. Ubezpieczyciel biorący udział w postępowaniu z inicjatywy jednej ze stron - cd)

B. Roszczenie bezpośrednie osoby poszkodowanej przeciwko zakładowi ubezpieczeń (l’action directe)

Podobnie jak ma to miejsce w Polsce w przypadku ubezpieczeń obowiązkowch odpowiedzialności cywilnej (art. 19 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych), we Francji poszkodowany może wybrać, czy będzie domagał się naprawienia szkody od sprawcy czy też bezpośrednio od jego ubezpieczyciela.
 
Gdyby poszkodowany zdecydował się skorzystać z drugiej opcji, rozważyć należy kilka hipotez.

Po pierwsze, poszkodowany może zwrócić się przeciwko ubezpieczycielowi, jeżeli w innym postępowaniu została już ustalona odpowiedzialność sprawcy szkody.
 
W drugiej kolejności, poszkodowany ma możliwość pozwania bezpośrednio ubezpieczyciela, a następnie wezwania do udziału w toczącym się już postępowaniu ubezpieczonego - sprawcy szkody. W takim postępowaniu sąd wypowie się w przedmiocie obowiązku wypłaty odszkodowania przez zakład ubezpieczeń oraz na temat odpowiedzialności sprawcy, a wyrok będzie wiążący dla ubezpieczonego. Bardzo istotną konsekwencją praktyczną tego rozwiązania jest okoliczność, iż gdyby okazało się, że ubezpieczenie nie pokrywa całości zasądzonego odszkodowania, poszkodowany mógłby domagać się zapłaty różnicy od ubezpieczonego - sprawcy szkody.

Wreszcie, gdyby z jakichkolwiek powodów ubezpieczony nie został wezwany do udziału w sprawie, sąd mimo wszystko wyda wyrok przeciwko ubezpieczycielowi, jednak nie będzie on wiążący dla ubezpieczonego. W konsekwencji, ubezpieczony w innym toczącym się postępowaniu będzie mógł skutecznie zakwestionować swoją odpowiedzialność.

Właściwość sądu, przed który należy wnieść pozew przeciw zakładowi ubezpieczeń zależy od jego formy prawnej. Jeśli ubezpieczyciel jest spółką cywilną (w ten sposób działają tzw. mutuelle) właściwym będzie w zależności od wartości przedmiotu sporu sąd powszechny TGI albo TI (tribunal d’instance, który można przyrównać do polskiego sądu rejonowego). W przypadku, kiedy ubezpieczyciel działa w formie spółki akcyjnej pozew należy wnieść przed sąd handlowy, gdy osoba poszkodowana jest przedsiębiorcą, a w pozostałych przypadkach powodowi przysługuje wybór pomiędzy sądem handlowym a sądem powszechnym.

Czas na wniesienie pozwu zależy od rodzaju poniesionej szkody. Tytułem przykładu dla szkody na mieniu jest to 5 lat od ujawnienia się szkody, dla szkody na osobie - 10 lat od konsolidacji szkody rozumianej jako ustabilizowanie się stanu zdrowia poszkodowanego.

 

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, iż udział zakładu ubezpieczeń w postępowaniu o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej przeciwko sprawcy szkody stanowi swoisty przywilej ubezpieczyciela. Niezależnie od tego, w jakiej formie realizuje się on (inicjatywa ubezpieczyciela bądź też jednej ze stron), taki udział pozwala zakładowi ubezpieczeń na uzyskanie realnego wpływu na wynik postępowania. Co warto podkreślić, wynik postępowania, którego skutkom ubezpieczyciel będzie się musiał podporządkować niezależnie od tego, czy wziął udział w procesie, czy też nie.

(październik 2011)

[<<<]

[>>>]

 

 

 
  Copyright © Copernic Avocats Paryż - Warszawa Mapa serwisu
Nota prawna
 

Agencja pracy tymczasowejAgent handlowy we FrancjiAudyt prawny we FrancjiDeklaracja oddelegowania pracownika do FrancjiEgzekucja sądowa we FrancjiGwarancja finansowa agencji pracy tymczasowej we FrancjiKabotaż we FrancjiKodeks pracy (francuski)Lista plac we FrancjiOddelegowanie polskich pracowników do FrancjiOdsetki ustawowe we FrancjiPłatności gotówką we FrancjiPrawo antypirackie we FrancjiPrawo gospodarcze we FrancjiPrawo pracy we Francji Prawo przewozowe we Francji Prawo spółek we Francji Prawo ubezpieczeniowe we FrancjiPrzedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności: EIRLPrzedsiębiorstwo we FrancjiReprezentacja przed sądami we FrancjiSpożywanie alkoholu w miejscu pracyŚwiadczenie usług we Francji w świetle nowej DyrektywyTajemnica przedsiębiorstwa we Francji Terminy płatności we Francji Terminy przedawnienia we Francji Ugoda we Francji Umowa najmu handlowego we FrancjiUmowa o pracę we FrancjiWindykacja we Francji Zakup firmy we Francji •  

Strona po francusku - Copernic Avocats Strona po polsku - Copernic Avocats Strona po angielsku - Copernic Avocats COPERNIC AVOCATS - Facebook