2012Avr
3

Przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności: EIRLW lutym 2010 r. została przegłosowana w Zgromadzeniu Narodowym (Assemblée Nationale) ustawa tworząca nowy status dla przedsiębiorców indywidualnych – przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL – Entrepreneur Individuel à Responsabilité Limitée).

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2011 r. Przedsiębiorcy indywidualnego o ograniczonej odpowiedzialności (EIRL) nie należy mylić z jednoosobowym przedsiębiorstwem o ograniczonej odpowiedzialności (EURL). Jest ono bowiem francuskim odpowiednikiem polskiej jednoosobowej spółki z o.o. W odróżnieniu od tej ostatniej, przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności pozostaje osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą na własny rachunek w dziedzinie handlu, rzemiosła, wolnych zawodów lub też rolnictwa.

Jedynie z podatkowego punktu widzenia, w odniesieniu do EIRL i EURL, stosuje się podobne uregulowania.

Nowe ustawodawstwo ma na celu umożliwienie rozdzielenia majątku osobistego od tego, który służy wykonywaniu działalności gospodarczej. W konsekwencji, długi przedsiębiorcy pochodzące z działalności gospodarczej mogą być zaspokojone jedynie z majątku przeznaczonego na jej wykonywanie. Natomiast majątek osobisty przedsiębiorcy jest chroniony z wyjątkiem przypadków celowego pokrzywdzenia wierzycieli.

Rozdział majątku na osobisty i przeznaczony do wykonywania działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością złożenia stosownej deklaracji. Składa się ją wobec organu właściwego ze względu na rodzaj wykonywanej działalności (Rejestr Handlowy i Spółek, Ewidencja Zawodów, Izba Rolnicza lub kancelaria Sądu Handlowego). Dopiero z chwilą złożenia tej deklaracji odrębny majątek przeznaczony do wykonywania działalności gospodarczej otrzyma swój byt prawny. Natomiast majątek osobisty przedsiębiorcy będzie chroniony przed wierzycielami zgłaszającymi roszczenia związane z działalnością gospodarczą przedsiębiorcy.

Nie zmienia to oczywiście faktu, że długi nie mające związku z działalnością gospodarczą będą mogły być zaspokajane z majątku osobistego przedsiębiorcy.

Analizując nowe przepisy prawa francuskiego nie sposób oprzeć się wrażeniu, że decyzja o skorzystaniu ze statusu przedsiębiorcy indywidualnego o ograniczonej odpowiedzialności redukuje, i tak nadwątlone przez kryzys gospodarczy, możliwości finansowania działalności gospodarczej za pomocą kredytów.