2015Kwi
8

Sąd pracy i postępowanie z zakresu prawa pracy we FrancjiWe Francji spory pomiędzy pracowdawcą a pracownikiem wynikające ze stosunku pracy, a także spory pomiędzy pracownikami związane z pracą, rozstrzygane są przez specjalny Sąd Pracy (Conseil de Prud’hommes).

W skład Conseil de Prud’hommes wchodzą w równej liczbie pracodawcy i pracownicy wybierani w drodze wyborów bezpośrednich przez ogół pracodawców i pracowników (nie są to więc sędziowie zawodowi). Warto podkreślić, iż liczba członków składu orzekającego jest parzysta. W przypadku równego rozkładu głosów w trakcie głosowania nad orzeczeniem, sprawa jest ponownie rozpatrywana w obecności i pod przewodnictwem sędziego zawodowego (tzw. juge départiteur).

Wniesienie sprawy do Sądu Pracy nie wiąże się z żadnymi opłatami. Do sądu może zwrócić się pracownik, lecz także pracodawca. Do spraw rozpatrywanych przez Sąd Pracy należą m.in. te dotyczące bezpodstawnego zwolnienia, kar dyscyplinarnych, zapłaty wynagrodzenia, a także nękania w pracy.  W większości przypadków postępowanie zaczyna się od obowiązkowego wezwania do próby ugodowej, która odbywa się przed tzw. Bureau de conciliation. Już na tym etapie może dojść do zakończenia postępowania. Jeżeli tak się nie stanie, sprawa kierowana jest na rozprawę.

Conseil de Prud’hommes orzeka w pierwszej i ostatniej instancji, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza kwoty 4.000 €. W pozostałych przypadkach od wyroków przysługuje apelacja. Kontrolę nad Sądem Pracy sprawuje Sąd kasacyjny.