Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
cabinet d’avocats kancelaria adwokacka często spotykamy się w tłumaczeniach z wyrażeniem « étude d’avocats”, które nie jest poprawne 26/11/2015
cabotage kabotaż, transport kabotażowy 23/03/2016
capacité d’emprunt zdolność kredytowa inaczej: solvabilité 22/03/2016
capacité juridique zdolność prawna 24/03/2016
caution poręczyciel 05/01/2016
cautionnement poręczenie umowa przez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał 18/11/2015
CDD umowa na czas określony 1. skrót od « contrat à durée déterminée”
2. pojęcie często używane w odniesieniu do umów o pracę, ale znajdujące również zastosowanie do umów innego rodzaju
01/12/2015
CDI umowa na czas nieokreślony 1. skrót od « contrat à durée indéterminée”
2. pojęcie często używane w odniesieniu do umów o pracę, ale znajdujące również zastosowanie do umów innego rodzaju
01/12/2015
céans (tribunal de céans, juridiction de céans) tutejszy sąd, niniejszy sąd (w kontekście unijnym ew.: sąd krajowy) 29/03/2016
cédant cedent (strona przenosząca prawo) 25/03/2016
cession de parts sociales / d’actions zbycie udziałów / akcji uwaga: inaczej niż w Polsce zbycie udziałów we francuskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymaga zachowania formy pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie 18/02/2016
cessionnaire cesjonariusz (nabywca np. praw, wierzytelności) 25/03/2016
CGA (Conditions Générales d’Assurance) OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) 17/10/2016
CGV (Conditions générales de Vente) Ogólne Warunki Sprzedaży 17/10/2016
chapitre rozdział 19/02/2016
chèque czek 17/10/2016
chèque sans provision czek bez pokrycia 17/10/2016
citer à comparaître wezwać wezwać do stawiennictwa w sądzie np. świadka 09/02/2016
clause attributive de compétence umowa prorogacyjna umowa, w której strony określają właściwy miejscowo dla danego stosunku prawnego sąd 18/02/2016
clause de non-concurrence klauzula o zakazie konkurencji 17/10/2016
clause de réserve de propriété klauzula zastrzeżenia własności 18/02/2016
clause de réserve de propriété zastrzeżenie prawa własności 15/03/2016
clauses abusives klauzule abuzywne We Francji została powołana Komisja ds. klauzuli abuzywnych (Commission des clauses abusives) na mocy artykułu R132-2 kodeksu konsumenckiego, która stale bada zgłaszane klauzule pod katem ich zgodności z powszechnie obowiązującym prawem. 17/10/2016
code du travail kodeks pracy tłumaczenie fragmentów francuskiego Kodeksu pracy znajduje się tutaj 16/01/2016
comité d’entreprise rada pracowników rodzaj organu reprezentacji pracowników w przedsiębiorstwach liczących ponad 50 pracowników 29/01/2016
commissaire à la fusion biegły do zbadania planu połączenia 04/03/2016
commissaire aux apports biegły rewident do wyceny wkładu niepieniężnego 04/03/2016
commissaire aux comptes biegły rewident 04/01/2016
commissionnaire de transport spedytor 04/01/2016
compromis de vente umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości inaczej: promesse synalagmatique de vente 29/03/2016
compte courant d’associé bieżący rachunek wspólnika 1.  pomimo okoliczności, iż w dosłownym tłumaczeniu pojawia się pojęcie « rachunku” mamy tutaj do czynienia z formą dofinansowania spółki przez wspólników zbliżoną do pożyczki
2. oddane do dyspozycji spółki środki podlegają zwrotowi
3. nie należy identyfikować tej instytucji z dopłatami do kapitału, które nie są znane prawu francuskiemu
04/01/2016
compte de pertes et profits rachunek zysków i strat 01/04/2016
compte de résultat rachunek wyników instytucja zbliżona do rachunku zysków i strat znanemu prawu polskiemu 14/03/2016
comptes annuels roczne sprawozdanie finansowe 14/03/2016
conclusions pismo procesowe « conclusions » to wszelkie pisma procesowe składane przez strony w sprawie zawierające ich argumentację 17/10/2016
concours bancaire courant kredyt na rachunku bieżącym 23/03/2016
conditions générales de vente / d’achat ogólne warunki sprzedaży / zakupów w skrócie: CGV / CGA 18/02/2016
conflit d’intérêt sprzeczność interesów 1. pojęcie często używane w odniesieniu do osób sprawujących funkcje urzędnicze oraz zawodów regulowanych
2. dotyczy sytuacji, w których w określonym stanie faktycznym, z uwagi na relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi uczestnikami, mogą powstać wątpliwości co do bezstronności oraz obiektywizmu danej osoby
07/03/2016
conseil d’administration rada zarządzająca organ spółki akcyjnej typu monistycznego (w której nie występuje zarząd i rada nadzorcza) posiadający kompetencje w zakresie podejmowania strategicznych dla spółki decyzji, czuwania nad prawidłowym funkcjonowaniem spółki oraz kontroli i nadzoru 14/03/2016
conseil de prud’hommes sąd pracy we Francji, sądy pracy pierwszej instancji stanowią wyodrębnione jednostki, a nie, tak jak w Polsce, wydziały sądów rejonowych / okręgowych 04/01/2016
conseil de surveillance rada nadzorcza 11/02/2016
consigner złożyć do depozytu 04/05/2016
constat d’huissier komorniczy protokół stanu faktycznego najczęściej służy uzyskaniu dokumentu urzędowego potwierdzającego określony stan faktyczny, np. uszkodzenie towaru, niedozwolone używanie znaku towarowego w Internecie itp. 14/03/2016
constitution de la société utworzenie spółki 18/02/2016
contentieux spór, postępowanie 25/03/2016
contradictoire kontradyktoryjność 1. jedna z naczelnych zasad postępowania cywilnego
2. oznacza, iż każda ze stron winna mieć możliwość wypowiedzenia się co do twierdzeń i dowodów przedstawianych przez swoich przeciwników procesowych
3. poza wyrokami kontradyktoryjnymi, w których pozwany brał udział w postępowaniu, istnieje również kategoria wyroków uznanych za kontradyktoryjne (tzw. « jugement réputé contradictoire”), dla których pozwany nie uczestniczył w postępowaniu, ale doręczono mu osobiście pozew lub od których przysługuje apelacja
25/01/2016
contrat d’adhésion umowa adhezyjna 15/03/2016
contrat d’affacturage umowa faktoringu umowa wykupu przez podmiot świadczący usługę faktoringu nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw należnych im od kontrahentów 24/02/2016
contrat de bail umowa najmu 21/12/2015
contrat de gré à gré umowa swobodnie negocjowana 15/03/2016
contrat de prêt umowa pożyczki 25/03/2016
contravention wykroczenie naruszenie prawa, zagrożone grzywną do 3.000 euro (niezagrożone karą pozbawienia wolności) 02/01/2016
contribuable podatnik 17/10/2016
convention collective układ zbiorowy pracy 1. we Francji układy zbiorowe pracy są powszechnie stosowane w praktycznie wszystkich dziedzinach działalności gospodarczej
2. najważniejszym rozróżnieniem dotyczącym typów układów zbiorowych jest to, czy stosują się one dla całej branży (tzw. « convention collective étendue”), czy też tylko dla ich sygnatariuszy (tzw. « convention collective non étendue”)
14/01/2016
convocation zwołanie / zaproszenie często używane w prawie spółek w kontekście zwoływania zgromadzeń wspólników 07/03/2016
convocation 1. wezwanie (na rozprawę)
2. zwołanie (np. zgromadzenia)
17/10/2016
copropriété divise współwłasność w częściach ułamkowych typ współwłasności, w której udziały każdego ze współwłaścicieli zostały wyodrębnione 25/01/2016
courtier d’assurances broker ubezpieczeniowy 11/02/2016
crédit-bail leasing 25/01/2016
crédit-bailleur finansujący (potocznie: leasingodawca) 25/03/2016
crédit-preneur korzystający (potocznie: leasingobiorca) 25/03/2016
crime zbrodnia najcięższe przestępstwa, zagrożone karą od 15 lat do dożywotniego pozbawienia wolności, rozpoznawane przez sąd Cour d’assises«  02/01/2016

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]