Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
décision sur le fond decyzja merytoryczna / co do istoty sprawy 04/05/2016
déclaration d’appel zapowiedź apelacji we Francji apelację składa się dwuetapowo, najpierw « déclaration d’appel » będącą formularzem, w którym strona deklaruje, że złoży pismo procesowe z zarzutami apelacji, na złożenie zapowiedzi apelacji, w zależności od rodzaju postępowania, strona ma zazwyczaj pomiędzy 10 dni a miesiącem, a następnie w terminie kolejnych 3 miesięcy składane jest pismo procesowe z zarzutami, żądaniami oraz uzasadnieniem apelacji 17/10/2016
déclaration de volonté oświadczenie woli 18/03/2016
décret rozporządzenie akt prawny wydawany przez władzę wykonawczą o powszechnej lub indywidualnej mocy obowiązywania 19/02/2016
défendeur pozwany 01/01/2016
délai de paiement termin płatności 08/01/2016
délit występek przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 10 lat, rozpoznawane przez sąd « Tribunal correctionnel«  02/01/2016
demande reconventionnelle roszczenie wzajemne/powództwo wzajemne 20/04/2016
demandeur powód 01/01/2016
dénomination sociale firma spółki określenie to często jest nieprawidłowo uważane za synonim « raison sociale” (które to pojęcie stosuje się wyłącznie do nazw spółek zawierających nazwisko jednego lub większej liczby wspólników, np. spółek cywilnych) 18/02/2016
dépens (de l’instance) koszty postępowania objemują np. koszty stawiennictwa świadków, honoraria biegłych 05/01/2016
désistement d’action zrzeczenie się roszczenia 1. w przypadku zrzeczenia się roszczeń, nie jest możliwe późniejsze wytoczenie powództwa w danej sprawie
2. zrzeczenie się roszczenia połączone z cofnięciem pozwu spotykane jest często w zawieranych ugodach
12/01/2016
désistement d’instance cofnięcie pozwu 1. w przypadku cofnięcia pozwu możliwe jest ponowne wniesienie pozwu w tej samej sprawie
2. należy zachować ostrożność w tłumaczeniach dotyczących wyłącznie cofnięcia pozwu i nie stosować określenia « désistement d’action”
12/01/2016
destinataire odbiorca 17/10/2016
détachement oddelegowanie wykonywanie przez określony czas pracy na terytorium Francji przez pracowników zatrudnionych normalnie u pracowników niemających siedziby i niewykonujących działalności gospodarczej we Francji 08/01/2016
directeur général dyrektor generalny 1. organ spółki akcyjnej typu monistycznego (w której nie występuje zarząd i rada nadzorcza) posiadający kompetencje w zakresie reprezentowania spółki wobec osób trzecich oraz działania w imieniu spółki w każdej sytuacji
2. funkcja dyrektora zarządzającego może zostać połączona prezesowi rady zarządzającej (« P-DG”)
14/03/2016
directoire zarząd 25/02/2016
disjonction d’instance rozłączenie spraw połączonych do wspólnego rozpoznania 20/04/2016
dissolution rozwiązanie często stosowane w kontekście rozwiązania spółki w wyniku podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników 11/02/2016
dol podstęp jedna z wad oświadczenia woli 29/03/2016
dommages-intérêts odszkodowanie pieniezne 17/10/2016
donneur d’aval/avaliste poręczyciel wekslowy 11/02/2016
droit applicable prawo właściwe 29/03/2016
EIRL przedsiębiorca indywidualny o ograniczonej odpowiedzialności 1. jedna z form wykonywania we Francji działalności gospodarczej przez osoby fizycznej
2. nie należy mylić jej z jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialności, tzw. EURL
08/01/2016
endossement indos sposób przeniesienia własności zbywalnego papieru wartościowego (np. weksla, czeku) 11/02/2016
enrichissement sans cause bezpodstawne wzbogacenie 17/10/2016
entretien préalable spotkanie wstępne 1. spotkanie odbywające się pomiędzy pracodawcą i pracownikiem stanowiące obligatoryjny etap każdej procedury dyscyplinarnej wobec pracownika
2. spotkanie takie jest również wymagane w przypadku rozważania przez pracodawcę zwolnienia pracownika
08/02/2016
erreur błąd jedna z wad oświadczenia woli 29/03/2016
état des lieux protokół zdawczo-odbiorczy dokument spisywany przy rozpoczęciu umowy najmu i objęciu lokalu przez najemcę (« état de lieu d’entrée”) oraz przy zakończeniu umowy oraz zwrocie lokalu wynajmującemu (« état de lieu de sortie”) opisujący szczegółowo stan lokalu oraz jego wyposażenie 21/12/2015
étude d’huissier de justice kancelaria komornicza 26/11/2015
étude de notaire kancelaria notarialna 26/11/2015
exclusion d’associé wyłączenie wspólnika 18/03/2016
exécution provisoire du jugement rygor natychmiastowej wykonalności wyroku 14/12/2015
exercice social rok obrotowy 18/02/2016
exigible wymagalny 25/03/2016
expéditeur nadawca 17/10/2016
expropriation wywłaszczenie 17/10/2016
faillite personelle upadłość osobista sankcja stosowana w stosunku do przedsiębiorców w trakcie postepowania upadłościowego której skutkiem jest zakaz kierowania, zarządzania lub sprawowania kontroli, bezpośrednio lub pośrednio przy okazji wykonywania działalności gospodarczej; maksymalny czas trwania to 15 lat 20/05/2016
faute intentionnelle wina umyślna 17/10/2016
filiale spółka zależna w języku potocznym określana również mianem « société fille » (spółka córka) 14/03/2016
flux de trésorerie przepływy pieniężne 01/04/2016
fondateur (d’une société) założyciel (spółki) 24/03/2016
fondé de pouvoir prokurent pełnomocnik ustanowiony przed przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, umocowany do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa 18/11/2015
fonds de commerce przedsiębiorstwo zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej 18/11/2015
force exécutoire wykonalność najczęściej używane w kontekście wyroków sądowych 09/02/2016
force majeure siła wyższa 15/03/2016
forfait (honoraires au forfait) ryczałt (wynagrodzenie ryczałtowe) 29/03/2016
franchise franczyza sprzedaż towarów lub usług oparta na systemie współpracy pomiędzy odrębnymi podmiotami – franczyzodawcą (udzialającym know-how w zamian za wynagrodzenie) i franczyzobiorcą (prowadzącym działalność gospodarczą na własny rachunek) 05/01/2016
franchisé franczyzobiorca 25/03/2016
franchise (d’assurance) franszyza, udział własny ustalona w umowie ubezpieczenia wartość szkody, która będzie pokryta przez ubezpieczającego 05/01/2016
franchiseur franczyzodawca 25/03/2016
fusion połączenie mówiąc o łączeniu spółek 11/02/2016
gage zastaw na rzeczach ruchomych 08/02/2016
garde à vue tymczasowe aresztowanie 17/10/2016
GIE ugrupowanie interesów gospodarczych 1. skrót od: « Groupement d’Intérêt Economique »
2. posiada osobowość prawną, podlega rejestracji w RCS, jest formą współpracy spółek, wykonuje działalność odpowiadającą działalności gospodarczej jej członków, odpowiadają oni w sposób nieograniczony i solidarny za długi GIE
24/03/2016
greffe (du tribunal) kancelaria sądu 14/12/2015

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]