Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
heures supplémentaires nadgodziny nie należy identyfikować tego pojęcia z określeniem « heures complémentaires”, które oznacza godziny pracy wykonywane przez pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu ponad obowiązujący ich czas pracy 22/01/2016
honoraires au temps passé wynagrodzenie godzinowe honoraria należne np. adwokatom, komornikom etc. obliczane na podstawie realnego czasu pracy, który poświęcony był danemu zagadnieniu bądź konkretnej sprawie 29/03/2016
honoraires de résultat wynagrodzenie rezultatu, wynagrodzenie zależne od rezultatu honoraria należne np. adwokatom, komornikom etc. obliczane na podstawie osiągniętego rezultatu, np. wysokości zasadzonego odszkodowania, stopnia zaspokojenia dochodzonych roszczeń 29/03/2016
immatriculation zarejestrowanie / wpisanie do rejestru często używane w odniesieniu do spółek wpisanych do Rejestru handlowego i spółek – RCS (odpowiednik KRS) 11/02/2016
impôt sur le revenu des personnes physiques podatek dochodowy od osób fizycznych / podatek PIT powszechnie używany skrót: « IRPP » 24/02/2016
impôt sur les sociétés podatek dochodowy od osób prawnych / podatek CIT powszechnie używany skrót: « IS » 24/02/2016
indivision współwłasność łączna typ współwłasności, w której udziały każdego ze współwłaścicieli nie zostały określone 22/01/2016
inexécution du contrat niewykonanie umowy 17/10/2016
injonction de payer nakaz zapłaty 01/12/2015
injonction de payer européenne europejski nakaz zapłaty procedura ustanowiona przepisami Rozporządzenia (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającego postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty 07/12/2015
innommé (contrat innommé) nienazwany (umowa nienazwana) 29/03/2016
intérêt juridique interes prawny 24/03/2016
intérêts au taux légal / intérêts légaux odsetki ustawowe 14/01/2016
intérêts de retard odsetki za zwłokę synonim: intérêts moratoires 08/01/2016
intérêts moratoires odsetki za zwłokę synonim: intérêts de retard 14/01/2016
jonction d’instance połączenie spraw do wspólnego rozpoznania 20/04/2016
journal officiel, bulletin officiel dziennik urzędowy oficjalne wydawnictwa, w których publikowane są akty prawne, w tym ustawy, rozporządzenia, odpowiedniki polskiego dziennika ustaw (« journal officiel ») oraz dziennika urzędowego (« bulletin officiel ») 11/02/2016
juge de l’exécution sędzia do spraw egzekucyjnych 1. sędzia ten orzeka w sprawie sporów powstałych w związku z postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym
2. sędzia ten dysponuje zwłaszcza uprawnieniem do unieważnienia czynności dokonywanych przez komorników
3. w skrócie « JEX”
25/01/2016
juge d’instruction sędzia śledczy w odróżnieniu od prawa polskiego postępowania przygotowawcze nie są prowadzone we Francji przez prokuratora tylko przez sędziego śledczego; jeżeli prowadzone postępowanie daje podstawy do postawienia danej osoby w stan oskarżenia, to sędzia śledczy, a nie prokurator wnosi do sądu odpowiednik polskiego aktu oskarżenia wydając odpowiednie postanowienie (tzw. « ordonnance de renvoi”) 08/01/2016
juge-commissaire sędzia-komisarz sędzia Sądu Handlowego (Trtibunal de Commerce) zajmujący się sprawami upadłościowymi 18/03/2016
jugement wyrok pojęcie używane wyłącznie dla wyroków wydawanych przez sąd pierwszej instancji 04/01/2016
jurisprudence orzecznictwo 25/03/2016
lettre de change weksel trasowany 11/02/2016
lettre de voiture list przewozowy praktyka przewozów międzynarodowych posługuje się często skrótem « CMR” 04/01/2016
libération de parts sociales / d’actions wniesienie wkładów na pokrycie udziałów / akcji 18/02/2016
licenciement pour faute rozwiązanie umowy o pracę z winy pracownika 08/02/2016
licenciement pour motif économique rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn ekonomicznych 08/02/2016
licenciement pour motif personnel rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika 08/02/2016
liquidateur judiciaire likwidator sądowy, syndyk jest wyznaczany w ramach postępowania upadłościowego przez Sąd Handlowy (Tribunal de Commerce) 18/03/2016
liquidation (d’une société) likwidacja (spółki) 1. proces następujący po « dissolution » (rozwiązaniu) spółki (najczęściej w formie uchwały zgromadzenia wspólników), mający na celu spłatę wierzycieli spółki, ściągnięcie wierzytelności spółki oraz podział majątku spółki pomiędzy wspólników
2. po zakończeniu procesu likwidacji spółka jest wykreślana z Rejestru handlowego i spółek
03/03/2016
liquidation judiciaire postępowanie upadłościowe w prawie polskim, do dnia 1 stycznia 2016 r. pojęcie to odpowiadało tzw. « upadłości likwidacyjnej” 18/11/2015
litispendence zawisłość sprawy 17/10/2016
location-gérance dzierżawa przedsiębiorstwa 17/10/2016
loi applicable prawo właściwe 1. pojęcie z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego
2. w braku dokonania wyboru przez strony czynności prawnej, prawo właściwe ustalane jest w oparciu o tzw. normy kolizyjne
09/02/2016
loyer czynsz 18/04/2016
mainlevée de la saisie cofnięcie zajęcia 14/01/2016
mandant mocodawca 07/12/2015
mandat 1. pełnomocnictwo
2. zlecenie
3. nakaz
25/03/2016
mandat d’arrêt list gończy, nakaz aresztowania 25/03/2016
mandat d’arrêt européen europejski nakaz aresztowania 25/03/2016
mandataire pełnomocnik 04/01/2016
marchés publics zamówienia publiczne 10/12/2015
menace groźba 17/10/2016
mensualité rata kredytu w ujęciu miesięcznym 14/03/2016
mise à pied conservatoire tymczasowe zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy 1. pozostający w dyspozycji pracodawcy środek prawny pozwalający na odsunięcie od obowiązków służbowych pracownika, co do którego toczy się postępowanie dyscyplinarne
2. jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania pracownik zostanie zwolniony dyscyplinarnie, za okres zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy nie przysługuje mu wynagrodzenie
3. ten środek nie stanowi kary porządkowej
08/02/2016
mise à pied disciplinaire dyscyplinarne zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy 1. jest to jedna z kar porządkowych, które może stosować pracodawca wobec pracowników
2. za okres zawieszenia w wykonywaniu obowiązków służbowych pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie
08/02/2016
mise en délibéré odroczenie ogłoszenia wyroku we Francji, przeciwnie niż w Polsce wyrok nie jest wydawany zaraz po zamknięciu rozprawy, ale dopiero po jakimś czasie, na kolejnym posiedzeniu, w praktyce więc zawsze ma miejsce « mise en délibéré » co oznacza, że sąd będzie obradował nad rozstrzygnięciem; najlepszym przełożeniem tego na j.polski, choć nie dosłownym będzie « odroczenie ogłoszenia wyroku » 04/05/2016
mise en demeure de payer wezwanie do zapłaty 23/03/2016
motivation uzasadnienie (wyroku) 25/03/2016
nantissement zastaw na prawach 08/02/2016
notification doręczenie 1. zwyczajna forma doręczenia dokumentu, dokonywana najczęściej za pośrednictwem listu
2. należy podkreślić, iż w języku prawniczym « notification” nie stanowi synonimu dla « signification”
08/02/2016
nul et non avenu nieważny to często używane wyrażenie służy podkreśleniu, że np. dana czynność prawna jest bezwględnie nieważna, jakby nigdy nie istniała 29/01/2016
nullité nieważność 17/10/2016

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]