Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
objet social przedmiot działalności spółki francuskie umowy spółki precyzują przedmiot działalności w sposób opisowy – nie ma konieczności ani praktyki odwoływania się do kodów NAF (odpowiednik PKD) 18/02/2016
opposition sprzeciw 1. środek odwoławczy przysługujący od decyzji sądu zapadających pod nieobecność pozwanego (np. od nakazu zapłaty czy też wyroku zaocznego)
2. w żadnym przypadku to określenie nie stanowi synonimu dla apelacji – « appel”
01/01/2016
ordonnance postanowienie orzeczenie sądu wydawane w składzie jednoosobowym w sytuacjach, kiedy nie jest konieczne wydanie wyroku 18/11/2015
ordonnance zarządzenie akt prawny rangi podustawowej 18/11/2015
pacte d’associés (pacte d’actionnaires) porozumienie wspólników (akcjonariuszy) dodatkowa umowa zawarta przez wspólników (akcjonariuszy) spółki określająca zasady ich współpracy i funkcjonowania spółki, zazwyczaj ma charakter poufny 03/03/2016
par défaut (jugement) wyrok zaoczny 25/03/2016
part sociale udział w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością 04/03/2016
partie civile powód cywilny (przed sądem karnym) instytucja ta pozwala ofierze przestępstwa dochodzić naprawienia poniesionej szkody w ramach postępowania karnego 14/12/2015
payable à vue płatny za okazaniem mówiąc o wekslu 11/02/2016
payé à terme échu płatne z dołu 17/10/2016
peine d’emprisonnement avec sursis kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania 14/12/2015
péremption d’instance umorzenie postępowania z powodu bezczynności powoda o takie umorzenie postępowania można wnosić, w sytuacji kiedy w sprawie nie były podejmowane żadne czynności procesowe w okresie 2 lat 09/02/2016
période d’essai okres próbny we francuskim prawie pracy okres próbny ustalany jest w umowie o pracę; nie spotyka się odrębnych umów na okres próbny 01/12/2015
personnalité morale, personnalité juridique osobowość prawna 24/03/2016
personne morale osoba prawna 17/10/2016
PME (Petite et moyenne entreprise) małe lub średnie przedsiębiorstwo 1. używane do określenia przedsiębiorstwa, które zatrudnia poniżej 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50.000.000 euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43.000.000 euro
2. termin ten obejmuje średnie, małe i mikroprzedsiębiorstwa
24/02/2016
police d’assurance umowa ubezpieczenia znaczenie tego pojęcia w prawie francuskim jest szersze niż określenia « polisa ubezpieczeniowa” w prawie polskim; to ostatnie pojęcie odnosi się bowiem do dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia 08/02/2016
porteur okaziciel 18/03/2016
pourparlers negocjacje negocjacje poprzedzające zawarcie umowy 05/01/2016
pourvoi (lub pourvoi en cassation) skarga kasacyjna środek odwoławczy przysługujący od decyzji zapadłych w drugiej instancji przysługujący do Sądu Kasacyjnego (« Cour de Cassation”), który może zostać wniesiony wyłącznie przez szczególną kategorię adwokatów, tzw. « Avocats aux Conseils” 04/01/2016
pourvoir (se) / former un pourvoi wnieść skargę kasacyjną 04/01/2016
pratiques restrictives de concurrence praktyki ograniczające konkurencję 11/02/2016
préavis okres wypowiedzenia pojęcie to odgrywa istotną rolę we francuskim prawie umów; jeżeli długość okresu wypowiedzenia nie jest uregulowana w przepisach prawa istotne jest, by okres wypowiedzenia był należyty (« raisonnable”) i uwzględniał okres trwania wypowiadanego stosunku prawnego 01/12/2015
préemption, droit de préemption prawo pierwokupu przyznane na mocy ustawy lub umownie 09/02/2016
préjudice szkoda 24/03/2016
preneur / locataire najemca 21/12/2015
prescription przedawnienie 1. zasadnicze terminy przedawnienia w prawie cywilnym we Francji wynoszą: 5 lat dla roszczeń związanych z działalnością gospodarczą i wynikających z przepisów prawa pracy, 1 rok dla roszczeń w prawie przewozowym, 10 lat dla roszczeń z tytułu szkody na osobie
2. we francuskim prawie karnym rozróżnić należy przedawnienie ścigania (10 lat dla zbrodni, co do zasady 3 lata dla występków, 1 rok dla wykroczeń) oraz przedawnienie wykonania kary (20 lat w przypadku kar orzeczonych za zbrodnię, 5 lat dla kar orzeczonych za występek oraz 3 lata dla kar orzeczonych za wykroczenie)
08/01/2016
prescription acquisitive zasiedzenie inaczej: usucapion 05/04/2016
présent niniejszy 29/03/2016
président-directeur général prezes-dyrektor generalny 1. pojęcie używane dla spółki akcyjnej dla określenia osoby sprawującej jednocześnie dwie funkcje: prezesa rady zarządzającej oraz dyrektora generalnego
2. w praktyce używa się często skrótu « P-DG” (który w języku potocznym występuje powszechnie jako określenie dla osób zarządzających spółkami również innego typu niż spółka akcyjna)
14/03/2016
présomption domniemanie 17/10/2016
prime premia 1. pojęcie najczęściej pojawiające się w prawie pracy, w którym występują różne rodzaje premii (np. « prime de rendement” – premia za wydajność, « prime d’ancienneté” – premia za staż pracy, « prime d’assiduité” – premia za obecność w pracy oraz przestrzeganie czasu pracy)
2. innym popularnym znaczeniem jest « prime d’assurance”, czyli składka ubezpieczeniowa
22/01/2016
prime d’assurance składka ubezpieczeniowa 17/10/2016
prix de revient / coût de revient koszt wyrobów sprzedanych koszty pośrednie i bezpośrednie związane z wytworzeniem wyrobów sprzedanych 01/04/2016
procédure de sauvegarde postępowanie ochronne w prawie polskim, od dnia 1 stycznia 2016 r. pojęcie to odpowiada najbliżej tzw. « przyspieszonemu postępowaniu układowemu” oraz « postępowaniu układowemu”, przy czym postępowanie ochronne może zostać otwarte wyłącznie wobec dłużnika, wobec którego nie zaistniał jeszcze stan niewypłacalności 04/01/2016
procès-verbal protokół pojęcie stosowane najczęściej dla protokołów ze zgromadzeń wspólników (walnych zgromadzeń), protokołów z czynności wykonywanych przez komorników (doręczenia pozwów i orzeczeń, protokołu stanu faktycznego itp.), protokołów inspekcji pracy w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów Kodeksu pracy, mandatów nakładanych z tytułu wykroczeń przeciwko przepisom Kodeksu drogowego 14/12/2015
produits défectueux produkty wadliwe 17/10/2016
profession libérale réglementée wolny zawód 1. zawód wykonywany na podstawie szczególnych kwalifikacji, na własną odpowiedzialność i w sposób zawodowo niezależny w ramach przynależności do określonej organizacji zawodowej (np. lekarz, farmaceuta, architekt, adwokat, notariusz, komornik)
2. wolny zawód może być również wykonywany w ramach spółki prawa handlowego, tzw. SEL
08/01/2016
projet de fusion plan połączenia 04/03/2016
publicité foncière rejestr nieruchomości 1. jest to system ujawniania informacji o stanie właścicielskim nieruchomości, alternatywny dla ksiąg wieczystych
2. we Francji metropolitalnej księgi wieczyste istnieją jedynie w 3 departamentach Alzacji-Mozeli
08/02/2016
quittance de loyer dowód zapłaty czynszu 17/10/2016
quitus udzielenie absolutorium w spółce: decyzja zgromadzenia wspólników (dla sp. z o.o.) lub walnego zgromadzenia (dla S.A.) wyrażająca pozytywną ocenę działalności zarządu w określonym okresie 18/11/2015

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]