Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
radiation wykreślenie np. radiation du registre – wykreślenie z rejestru 18/04/2016
rapport de gestion sprawozdanie z działalności spółki 1. dokument przedstawiany zgromadzeniu wspólników / walnemu zgromadzeniu razem z rocznym sprawozdaniem finansowym
2. w zależności od rodzaju spółki jest sporządzany przez zarząd (spółka akcyjna typu dualistycznego), radę zarządzającą (spółka akcyjna typu monistycznego), prezesa (spółka akcyjna uproszczona) lub zarządcę (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
14/03/2016
RCS (registre du commerce et de sociétés) rejestr handlowy/rejestr spółek odpowiednik polskiego Krajowego Rejestru Sądowego 11/02/2016
reconnaissance de jugements uznawanie orzeczeń 23/03/2016
recours en révision skarga o wznowienie postępowania ma na celu wzruszenie prawomocnego orzeczenia, musi opierać się na jednej z przewidzianych prawem enumeratywnych przyczyn (np. jeśli wyrok był oparty na dowodach uznanych za podrobione po wyroku) 05/01/2016
recouvrement de créances windykacja należności 24/02/2016
rectification d’erreur matérielle sprostowanie omyłki pisarskiej 20/05/2016
redressement judiciaire postępowanie naprawcze w prawie polskim, od dnia 1 stycznia 2016 r. pojęcie to odpowiada najbliżej tzw. « postępowaniu sanacyjnemu”, przy czym postępowanie naprawcze może zostać otwarte wyłącznie wobec dłużnika, wobec którego zaistniał już stan niewypłacalności 18/11/2015
réduction du capital social obniżenie kapitału zakładowego 03/03/2016
référé (procédure de) postępowanie w sprawie środków tymczasowych 1.  postępowanie to jest zbliżone w pewnym stopniu do polskiego postępowania zabezpieczającego
2. w tym postępowaniu możliwe jest bardzo szybkie (w skrajnych przypadkach nawet z dnia na dzień) uzyskanie postanowienia sądu
3. pomimo pilności spraw rozpatrywanych w tym postępowaniu ma ono charakter kontradyktoryjny
4. postanowienie sądu jest wykonalne na mocy rygoru natychmiastowej wykonalności, nie ma ono natomiast powagi rzeczy osądzonej
5. postępowanie to jest wykorzystywane np. w sprawach naruszenia dóbr osobistych (zablokowanie publikacji prasowej), wyznaczenia biegłego sądowego, uzyskania zaliczki na poczet przyszłego odszkodowania itp.
16/01/2016
registre des actions księga akcyjna 18/02/2016
registre des parts sociales księga udziałów 18/02/2016
règlement rozporządzenie 1. tekst prawny europejski
2. w prawie francuskim: zbiorcze pojęcie dla aktów prawnych rangi podustawowej wydawanych przez władze wykonawcze
01/12/2015
rejeter (p.ex.un recours) comme irrecevable odrzucić np. pozew, apelację 22/03/2016
renvoi de l’audience odroczenie terminu rozprawy 08/02/2016
réserves (formuler, faire, émettre des) (zgłaszać) zastrzeżenia używane w kontekście np. zastrzeżeń do jakości dostarczonego towaru, do stanu pomieszczenia stanowiącego przedmiot najmu itp. 09/02/2016
résiliation du contrat wypowiedzenie umowy skutki następują « na przyszłość », dotyczy zobowiązań o charakterze ciągłym, np. wynikających z umowy najmu 29/01/2016
résolution du contrat odstąpienie od umowy skutki następują również w odniesieniu do przeszłości – umowa jest uważana za nigdy niezawartą 29/01/2016
responsabilité extracontractuelle odpowiedzialność pozaumowna 17/10/2016
revirement de jurisprudence zmiana linii orzeczniczej pojęcie stosowane zwłaszcza w kontekście Sądu Kasacyjnego 25/03/2016
révision du loyer waloryzacja czynszu 08/04/2016
révocation odwołanie używane często w kontekście odwołania darowizny, odwołania członka zarządu itp. 04/03/2016
rôle wokanda lista spraw, jakie danego dnia zostały zaplanowane do rozpoznania przez dany skład sądu, zwyczajowo wywieszana na drzwiach sali rozpraw 17/10/2016
SA spółka akcyjna skrót od « Société Anonyme” 04/12/2015
saisie zajęcie czynność zajęcia dokonywana przez komornika w postępowaniu egzekucyjnym 14/01/2016
SARL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością skrót od « Société à Responsabilité Limitée” 04/12/2015
SAS uproszczona spółka akcyjna skrót od « Société par Actions Simplifiée” 04/12/2015
SASU jednoosobowa uproszczona spółka akcyjna skrót od « Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle » 25/03/2016
scission podział mówiąc o podziale spółek 11/02/2016
SEL spółka wykonująca wolny zawód 1. typ spółki kapitałowej, w której osoby wykonujące wolny zawód mogą wykonywać działalność
2. skrót od « Société d’Exercice Libéral »
08/01/2016
SEP spółka cicha 1. skrót od « Société en Participation »
2. nie posiada osobowości prawnej, nie podlega rejestracji w RCS, a tożsamość jej wspólników nie jest ujawniana na zewnątrz
24/03/2016
servitude służebnośść 25/04/2016
siège social siedziba uwaga: o ile w Polsce siedzibą spółki jest miejscowość, we Francji pod tym pojęciem rozumie się konkretny adres 11/02/2016
signification doręczenie szczególna forma doręczenia dokumentu (najczęściej pozwu lub wyroku) dokonywana wyłącznie przez komornika sądowego 05/01/2016
sinistre zdarzenie, wypadek ubezpieczeniowy 1. podkreślenia wymaga, iż pojęcie « sinistre” odpowiada szkodzie wyłącznie w kontekście prawa ubezpieczeniowego
2. w prawie cywilnym szkodę określa się mianem « préjudice”
09/02/2016
SIREN identyfikator jednostki macierzystej odpowiada polskiemu numerowi REGON dla jednostek macierzystych (9 cyfr) 14/03/2016
SIRET identyfikator jednostki lokalnej 1. odpowiada polskiemu numerowi REGON dla jednostek lokalnych (14 cyfr)
2. 9 pierwszych cyfr numeru SIRET odpowiada numerowi SIREN (identyfikatorowi jednostki macierzystej)
19/02/2016
société absorbante spółka przejmująca 04/03/2016
société absorbée spółka przejmowana 04/03/2016
société civile spółka cywilna 1. w prawie polskim spółka cywilna jest jedynie umową pomiędzy wspólnikami i nie posiada odrębnej osobowości prawnej
2. we Francji spółka cywilna nabywa osobowość prawną z chwilą wpisu do Rejestru handlowego i spółek
3. we Francji spółka cywilna może wykonywać wyłącznie działalność o charakterze cywilnym, a nie handlowym, czyli dla przykładu wolne zawody, działalność rolnicza, działalność w zakresie nieruchomości itp.
04/03/2016
société cotée spółka notowana na giełdzie 04/03/2016
société de capitaux spółka kapitałowa 04/03/2016
société de personnes spółka osobowa 04/03/2016
société en commandite par actions spółka komandytowo-akcyjna w skrócie: « SCA » 03/03/2016
société en commandite simple spółka komandytowa w skrócie: « SCS » 03/03/2016
société en formation spółka w organizacji ze spółką w organizacji mamy do czynienia od chwili podpisania przez wspólników umowy spółki do chwili wpisania jej do Rejestru handlowego i spółek 04/03/2016
société en nom collectif spółka jawna w skrócie: « SNC » 03/03/2016
société mère spółka dominująca pojęcie to używane jest również w szerszym kontekście, np. w odniesieniu do spółki, która utworzyła oddział (nieposiadający odrębnej osobowości prawnej) 14/03/2016
société unipersonnelle spółka jednoosobowa posiada jednego wspólnika 04/03/2016
solvabilité zdolność kredytowa inaczej: capacité d’emprunt 25/03/2016
soulte spłata, dopłata pojęcie często używane w kontekście umowy zamiany lub w kontekście podziału majątku stanowiącego przedmiot współwłasności łącznej 04/03/2016
souscripteur wystawca weksla własnego 14/03/2016
souscripteur ubezpieczający 17/10/2016
souscription de parts sociales / d’actions objęcie udziałów / akcji 18/02/2016
sous-location podnajem 17/10/2016
sous-traitant podwykonawca 10/12/2015
statuer sur le fond orzekać co do istoty sprawy 04/05/2016
statuts umowa spółki pojęcie to stosuje się również dla spółek jednoosobowych, dla których w prawie polskim funkcjonuje określenie « aktu założycielskiego” 04/01/2015
succursale oddział 02/12/2015
sûreté zabezpieczenie 1. pojęcie ogólne obejmujące swoim znaczeniem różnego typu zabezpieczenia wykonania zobowiązania
2. zabezpieczenia dzielą się zasadniczo na zabezpieczenia osobowe « sûretés personnelles” oraz zabezpieczenia rzeczowe « sûretés réelles”
08/02/2016
synallagmatique (contrat) umowa wzajemna 25/03/2016
syndicat związek zawodowy 14/01/2016

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]