Słownik prawniczy francusko-polskiPoniżej znajdziecie Państwo Słownik prawniczy francusko-polski przygotowany przez Naszą Kancelarię. Istotą tego słownika nie jest wyczerpujące tłumaczenie ogółu terminów prawniczych, a skupienie się na zagadnieniach, które według naszego doświadczenia budzą najczęściej wątpliwości. Dla wybranych terminów przygotowaliśmy również wyjaśnienia mające zwłaszcza na celu przedstawienie możliwych znaczeń alternatywnych danego terminu, jego odniesienia do prawa polskiego czy też spotykanych błędów w tłumaczeniach.

Niniejszy słownik został przygotowany przez prawników posiadających doświadczenie zawodowe zarówno w zakresie prawa francuskiego, jak również polskiego i jako taki, nie znajduje swojego odpowiednika w publikowanych dotychczas opracowaniach.

Dostęp do słownika jest bezpłatny oraz nie wymaga żadnego rejestrowania się na stronie internetowej naszej Kancelarii.

Naszym zamiarem jest systematyczne poszerzanie zawartości słownika. Jeżeli macie Państwo sugestie dotyczące terminów, które mogłyby się znaleźć w słowniku, zachęcamy do podzielenia się nimi z naszą Kancelarią. Postaramy się je opracować i opublikować.

[A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]

FRANCUSKI POLSKI UWAGI Data
absorption, fusion-absorption łączenie się spółek przez przejęcie polega na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą za udziały/akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom / akcjonariuszom spółki przejmowanej 04/03/2016
abus de droit nadużycie prawa pojęcie używane najczęściej w odniesieniu do czynności prawnych o charakterze pozornym lub sprzecznych z zasadami współżycia społecznego 04/03/2016
abus de position dominante nadużycie pozycji dominującej 04/03/2016
acte authentique dokument urzędowy 22/01/2016
acte notarié akt notarialny 22/01/2016
acte sous seing privé dokument prywatny od 01/10/2016 : « acte sous signature privée » 22/01/2016
action au porteur akcja na okaziciela 18/03/2016
action d’apport akcja objęta w zamian za wkłady niepieniężne 11/02/2016
action de numéraire akcja objęta w zamian za wkłady pieniężne 11/02/2016
action de préférence akcja uprzywilejowana np. « actions de priorité » dające akcjonariuszowi pierwszeństwo w zakresie wypłaty dywidendy oraz udziału w podziale masy likwidacyjnej 11/02/2016
action nominative akcja imienna 18/03/2016
action paulienne skarga pauliańska 04/01/2016
AGE nadzwyczajne zgromadzenie wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)
nadzwyczajne walne zgromadzenie (w spółce akcyjnej)
1. w prawie polskim: pozostałe zgromadzenia o innym przedmiocie obrad niż zwyczajne zgromadzenia
2. w prawie francuskim: zgromadzenie, którego przedmiotem jest zmiana umowy spółki
3. skrót od « Assemblée Générale Extraordinaire”
26/11/2015
agent d’assurances agent ubezpieczeniowy działa w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń 18/02/2016
AGM zgromadzenie wspólników o charakterze mieszanym (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)
walne zgromadzenie o charakterze mieszanym (w spółce akcyjnej)
1. w prawie polskim: nie występuje odpowiednik
2. w prawie francuskim: zgromadzenie, którego przedmiotem są zarówno sprawy należące do kompetencji zgromadzenia zwyczajnego, jak również te, dla których właściwe jest zgromadzenie nadzwyczajne
3. skrót od « Assemblée Générale Mixte”
04/01/2016
AGO 1. zwyczajne zgromadzenie wspólników (w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością)
2. zwyczajne walne zgromadzenie (w spółce akcyjnej)
1. w prawie polskim: zgromadzenie, które odbywa się w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, które m.in. zatwierdza sprawozdanie finansowe, sprawozdanie zarządu, udziela absolutorium członkom organów spółki
2. w prawie francuskim: zgromadzenie, które odbywa się co najmniej 1 raz w roku; jego przedmiotem są wszelkie decyzje, które nie wymagają zmiany umowy spółki (zatwierdzenie sprawozdań finansowych, udzielenie absolutorium członkom władz spółki, podział zysku, powołanie biegłych rewidentów, zatwierdzenie umów, które wymagają zgody zgromadzenia itp.)
3. skrót od « Assemblée Générale Ordinaire”
26/11/2015
amende grzywna 19/02/2016
amortissement comptable amortyzacja księgowa 01/04/2016
annuité rata kredytu w ujęciu rocznym 24/02/2016
appel en garantie pozew gwarancyjny 1.  instytucja nieznana prawu polskiemu
2. pozew gwarancyjny ma na celu zabezpieczenie interesów osoby, która została wcześniej pozwana przed sądem; w takiej sytuacji domaga się ona, aby podmiot trzeci (np. jej ubezpieczyciel) gwarantował zapłatę ewentualnych kwot, na które może zostać ona skazana w toczącym się już postępowaniu sądowym
3. w praktyce tłumaczeń, pozew gwarancyjny jest często mylony z instytucjami przypozwania i dopozwania, które funkcjonują w polskim Kodeksie postępowania cywilnego
04/01/2016
apport en industrie wkład niepieniężny, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług 25/03/2016
apport en nature wkład niepieniężny w prawie polskim wkład niepieniężny to inaczej aport 04/03/2016
apport en numéraire wkład pieniężny 04/03/2016
apport partiel d’actif częściowe wniesienie aktywów 1. wniesienie przez spółkę do innej spółki (istniejącej lub nowo utworzonej) zorganizowanej części swojego przedsiębiorstwa w zamian za jej udziały
2. w skrócie: « APA”
03/03/2016
approbation des comptes zatwierdzenie sprawozdania finansowego 23/03/2016
arbitrage sądownictwo polubowne, arbitraż 23/03/2016
arbitre arbiter, sędzia polubowny 23/03/2016
arrêt wyrok pojęcie stosowane dla wyroków wydawanych przez sądy apelacyjne, Sąd Kasacyjny oraz Radę Stanu (« Conseil d’Etat”) 04/01/2016
arrêté rozporządzenie 16/05/2016
assignation pozew 17/10/2016
association stowarzyszenie 1. zdecydowana większość stowarzyszeń we Francji działa na podstawie ustawy z dnia 1 lipca 1901 r.
2. stowarzyszenie nabywa osobowość prawną z chwilą zgłoszenia jego utworzenia we właściwej miejscowo prefekturze oraz ogłoszenia o jego powstaniu w dzienniku urzędowym (tzw. « Journal officel”)
3. przy okazji wykonywania swojej działalności statutowej o charakterze niezarobkowym, stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą
4. stowarzyszenia stanowią we Francji istotną formę prowadzenia działalności społecznej, sportowej, czy religijnej zatrudniając przy tym ok. 8 % ogółu pracowników sektora prywatnego
14/01/2016
assuré ubezpieczony 17/10/2016
astreinte okresowa kara pieniężna 1.  instytucja nieznana prawu polskiemu
2. we Francji jest to kwota pieniężna, na którą sąd może skazać dłużnika z tytułu opóźnienia w wykonaniu zobowiązania wynikającego z orzeczenia sądu
3. najczęściej kwota kary pieniężnej jest orzekana za każdy dzień zwłoki w wykonaniu zobowiązania
04/01/2016
au fond / sur le fond merytorycznie, merytoryczny 04/05/2016
au nom et pour le compte w imieniu i na rzecz 29/03/2016
audience à huis clos rozprawa przy drzwiach zamkniętych w procedurze karnej oznacza rozprawę z wyłączeniem udziału publiczności; w procedurze cywilnej odpowiednikiem tego pojęcia jest « audience en chambre du Conseil” 07/12/2015
audit juridique audyt prawny 16/03/2016
augmentation du capital social podwyższenie kapitału zakładowego 03/03/2016
aval poręczenie wekslowe 11/02/2016
avertissement ostrzeżenie 1. najłagodniejsza z kar porządkowych w prawie pracy
2. jej zastosowanie przez pracodawcę nie wymaga szczególnej formy
08/02/2016
bail commercial (contrat de) umowa najmu handlowego 1. nieznany prawu polskiemu rodzaj umowy najmu zawieranej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej
2. umowa zawierana jest na co najmniej 9 lat
3. umowa ta gwarantuje najemcy prawo do odnawiania jej na kolejne okresy tak długo, jak chce on prowadzić działalność w danej lokalizacji
4. w zamian, możliwości przedterminowego wypowiedzenia umowy przez najemcę są poważnie ograniczone oraz obwarowane restrykcyjnymi wymogami
04/01/2016
bailleur wynajmujący 21/12/2015
Barreau Izba Adwokacka ogół adwokatów posiadających siedzibę zawodową w obrębie właściwości danego Sądu Wielkiej Instancji (Tribunal de Grande Instance) np. Barreau de Paris 29/03/2016
base d’imposition podstawa opodatkowania 24/02/2016
Bâtonnier de l’Ordre Dziekan Izby Adwokackiej wybierany przez ogół adwokatów danej izby adwokackiej na okres dwóch lat 29/03/2016
billet à ordre weksel własny 11/02/2016
blâme nagana 1. kara ta może zostać nałożona na pracownika wyłącznie w formie pisemnej
2. jeżeli nagana ma zostać wpisana do akt pracownika, konieczne jest wdrożenie przez pracodawcę procedury dyscyplinarnej
08/02/2016
blanchiment des capitaux pranie brudnych pieniędzy 17/10/2016
bonne foi dobra wiara 15/03/2016
bordereau de pièces wykaz dowodów lista załączników np. do pozwu 05/01/2016
brevet patent prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas 25/01/2016

 [A – B]          [CA – CR]          [D – G]          [H – N]          [O – Q]          [R – S]          [T – Z]