2021Jan
8

Wynagrodzenie we FrancjiMinimalne wynagrodzenie we Francji – SMIC

Wynagrodzenie jest oczywiście jednym z niezbędnych elementów stosunku pracy, który powinien być ustalony w treści umowy o pracę. Generalnie strony umowy o pracę dysponują prawem do dowolnego określenia kwoty wynagrodzenia, ale z uwzględnieniem dwóch podstawowych zasad. Mianowicie, wynagrodzenie we Francji nie może być niższe od krajowej płacy minimalnej, której wysokość zmienia się periodycznie (SMIC – Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance). Od 1 stycznia 2021 roku SMIC wynosi 1.554.58 € miesięcznie (10,25 € na godzinę) brutto, a zatem przed potrąceniem należnych składek ubezpieczenia społecznego, dla 35-godzinnego tygodnia pracy. Poza tym wynagrodzenie powinno być zgodne z zasadą « to samo wynagrodzenie za tę samą pracę », co wiąże się z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć, wiek itd.

(Zobacz również: Płaca minimalna dla kierowców oraz Minimalne wynagrodzenie dla polskich kierowcow)

Koszt pracownika we Francji

Składki pracownicze kształtują się na poziomie ok. 22 %, natomiast składki, którymi obciążony jest pracodawca od 13 % wynagrodzenia brutto. Tak więc minimalne wynagrodzenie miesięczne « na rękę » wynosi około 1.200 €, podczas gdy koszty zatrudnienia pracownika ponoszone przez pracodawcę dochodzą do kwoty 1.800 € (przy składce pracodawcy w wysokości 13 %). Powyższe kwoty podane są w przybliżeniu.

Artykuł L. 3245-1 Kodeksu pracy reguluje kwestię przedawnienia roszczeń z tytułu zapłaty lub z tytułu zwrotu omyłkowo wypłaconego wynagrodzenia. W świetle powyższego artykułu, obowiązujący 3-letni termin przedawnienia liczony jest od dnia, w którym osoba dochodząca roszczenia dowiedziała się, lub mogła się dowiedzieć o okolicznościach pozwalających jej na jego dochodzenie. W prawie francuskim powództwo może dotyczyć należnych kwot z okresu trzech ostatnich lat, licząc od powyższego dnia lub jeśli umowa o pracę została rozwiązana, należnych kwot z okresu trzech lat poprzedzających rozwiązanie umowy.

SMIC od 2005 r.

Rok za godzinę za miesiąc (151,67 h)
2021 10,25 € 1.554,58 €
2020 10,15 € 1.539,42 €
2019 10,03 € 1.521,22 €
2018 9,88 € 1.498,47 €
2017 9,76 € 1.480,27 €
2016 9,61 € 1.457,52 €
2015 9,61 € 1.457,52 €
2014 9,53 € 1.445,38 €
2013 9,43 € 1.430,22 €
2012 9,40 € 1.425,67 €
2012 9,22 € 1.398,37 €
2011 9,19 € 1.393,82 €
2011 9,00 € 1.365,00 €
2010 8,86 € 1.343,77 €
2009 8,82 € 1.337,70 €
2008 8,71 € 1.321,02 €
2008 8,63 € 1.308,88 €
2007 8,44 € 1.280,07 €
2006 8,27 € 1.254,28 €
2005 8,03 € 1.217,88 €