2015Avr
5

Zatrudnienie pracownika we Francji - formalnościDeklaracja poprzedzająca zatrudnienie

Od 2011 roku zatrudnienie pracownika we Francji wiąże się z koniecznością zgłoszenia przyszłego pracownika do odpowiedniej instytucji (URSSAF – odpowiednik ZUS, MSA – odpowiednik KRUS). Należy to zrobić z maksymalnie 8-dniowym wyprzedzeniem wypełniając deklarację, tzw. DPAE (Déclaration Préalable A l’Embauche).

Poprzez złożenie takiej deklaracji, pracowawca wypełnia podstawowe formalności związane z zatrudnieniem pracownika. Zgłasza go m.in. do systemu ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego.

Pracodawca ma także obowiązek wręczyć kopię deklaracji lub potwierdzenie jej doręczenia pracownikowi.

Sankcje za niezłożenie deklaracji

Niezłożenie stosownej deklaracji karane jest karą grzywny administracyjnej w wysokości trzystukrotności minimalnej stawki godzinowej, czyli w 2015 r. 1.056 euro.

Ponadto, w razie uznania, że niezgłoszenie pracownika było celowe, pracodawca naraża się na sankcje karne. Za nielegalne zatrudnienie pracowników przewidziana jest kara grzywny w wysokości 45.000 euro lub kara pozbawienia wolności do lat 3.

Co więcej, jeśli pracodawca zataja fakt zatrudniania pracownika przed odpowiednimi instytucjami, temu ostatniemu w przypadku zakończenia stosunku pracy przysługuje prawo do żądania wypłacenia odszkodowania. Konsekwentnie posiada ono równowartość wynagrodzenia należnego za 6 miesięcy poprzedzających zakończenie stosunku pracy.

Pozostałe formalności

Przed zakończeniem okresu próbnego, a w niektórych przypadkach jeszcze przed jego rozpoczęciem, pracownik powinien poddać się badaniom lekarskim.

Pracodawca jest też zobowiązany przeszkolić pracownika z zasad bhp. Także powinien poinformować go o tym, że co 2 lata ma prawo do rozmowy z pracodawcą poświęconej perspektywom jego rozwoju.

W razie zatrudnienia obcokrajowców spoza Unii Europejskiej, a także z państw będących nowymi członkami Unii, jeśli ustanowiono okresy przejściowe, pracownikowi potrzebne jest pozwolenie na pracę we Francji.